Sắc màu cuộc sống

Nhà Mình Sáng

Nhà Mình Sáng

(Tâm mình sáng)

*

Hoan hô các bác làng Diềm

Bình tâm chống dịch chẳng phiền bớt công

Quét dọn giáo vữa xây Không

Tháp Tổ gọn ghẽ nhà mình sáng trưng

13.06.2021; Video Hoa sen cung cấp

QH