Cẩn Thận

Đã mang hai chữ tu tâm

Làm gì cũng phải luận làm chu viên

Quán tâm duyên khởi triền miên

Rõ ràng sau trước tâm yên việc thành

12.3.2021

Văn Thành

Bài viết khác