Danh Sách Ủng Hộ Miền Trung Của Đoàn Thiện Nguyện Chùa Hưng Sơn – Chùa Song Quỳnh và Một Số Nơi Khác

DANH SÁCH ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG
STTHỌ TÊNSỐ TIỀNĐỊA CHỈ
1Thầy Thích Quảng Hợp1.000.000Trụ trì Chùa Hưng Sơn-Viêm Xá
2Thầy Thích Quảng Hợp1.000.000Trụ TRì Chùa Song Quỳnh- Gia Bình
3A/C Ánh Thoa(Cháu Cụ Dần)2 Tấn gạoĐ 4 – Khu Viêm Xá
4Đội Từ Thiện1.000.000Chùa Hưng Sơn
5Đội Cúng Hoa1.000.000Chùa Hưng Sơn
6Cụ Thắng Khán300.000Đ 2- Khu Viêm Xá
7Ô/B Vỵ Yên200.000Đ 4 – Khu Viêm Xá
8Ô/B Tâm Sảo100.000Đ 1- Khu Viêm Xá
9Ô/B Lâm Thành100.000Đ 7- Khu Viêm xá
10Ô/B Lân Hồng100.000Đ 2- Khu Viêm Xá
11Ô/B Sáu Hợp100.000Đ 7- Khu Viêm xá
12Ô/B Thông Cổng100.000Đ 2- Khu Viêm Xá
13Phật Tử Giấu Tên200.000
14Phật Tử Giấu Tên200.000
15A/C Thức Quý300.000Đ 6- Khu Viêm Xá
16A/C Thưởng Tý100.000Đ 6- Khu Viêm Xá
17Chị Trần Nga( con gái Ô/B vạn huệ)500.000Đ 4 – Khu Viêm Xá
18Chị Đặng Hằng300.000Hà Nội
19Ông Nguyễn Văn Yên500.000Song Quỳnh – Gia Bình
20Cháu Nguyễn Văn Hai500.000Song Quỳnh – Gia Bình
21Bác Nguyễn Văn Ổn1.000.000Song Quỳnh – Gia Bình
22Bác Hoàng Thị Son1.000.000Song Quỳnh – Gia Bình
23A/C Thịnh Lan500.000Đ 3- khu Viêm Xá
24Phật Tử Giấu Tên500.000
25Phật Tử Giấu Tên200.000
26Gia đình Bà Hồng Tràng100.000Đ 3- khu Viêm Xá
27A/C Hoàn Linh100.000Đ 3- khu Viêm Xá
28Gia đình Bà Chung Đoàn200.000Đ 3- khu Viêm Xá
29A/C Chính Nga100.000Đ 1- Khu Viêm Xá
30A/C Nhung Thiết200.000Đ 5- Khu Viêm Xá
31A/C Nghiêm Dung400.000Đ 4 – Khu Viêm Xá
32A/C Hưng Hà200.000Đ 4 – Khu Viêm Xá
33A/C Tính Sơn200.000Đ 1- Khu Viêm Xá
34A/C Vũ Thảo200.000Xóm Núi Cao- Khu Viêm xá
35A/C Tuyển Tuyền200.000Đ 3- khu Viêm Xá
36A/C TRường Thiết100.000Đ 2- Khu Viêm Xá
37A/C Chiến Quyên200.000Đ 2- Khu Viêm Xá
38Phật Tử Giấu Tên200.000
39Ô/B Tấn Lan100.000Đ 6- Khu Viêm Xá
40Ô/B Giao Mùi100.000Đ 7- Khu Viêm xá
41A/C Miền Nhung100.000Đ 7- Khu Viêm xá
42A/C Mạn Hữu100.000Đ 7- Khu Viêm xá
43A/C Tiền My300.000Đ 6- Khu Viêm Xá
44A/C Thái Dung100.000Đ 6- Khu Viêm Xá
45A/C Sỹ Mai100.000Đ 5- Khu Viêm Xá
46Ô/B Đông Đối100.000Đ 7- Khu Viêm xá
47Ô/B Bái Bảy100.000Đ 1- Khu Viêm Xá
48Cụ Hành50,000+10Kg gạo+1thg mìĐ 5- Khu Viêm Xá
49Ô/B Đại Chung300.000Đ 7- Khu Viêm xá
50A/C Đường Mến100.000Đ 6- Khu Viêm Xá
51Ô/B Thạch Dệt100.000Đ 3- khu Viêm Xá
52Bà Viện Cận100.000Đ 7- Khu Viêm xá
53Bà Hà Quyên100.000Đ 5- Khu Viêm Xá
54A/C  Nghĩa Phương200.000Đ 7- Khu Viêm xá
55Cô Sang(Cty Môi Trường)100.000Đại Phúc- Bắc Ninh
56Cô Hà( Cty Môi Trường)100.000Đại Phúc- Bắc Ninh
57Cô Điển( Cty Môi Trường)100.000Đại Phúc- Bắc Ninh
58Chị Nguyễn Thị Bình1.000.000Đẩu Hàn- Hòa Long
59A/C Chiến Nhung500.000Đ 7- Khu Viêm xá
60Cô Phong Công200.000Đ 7- Khu Viêm xá
61Phật Tử Giấu Tên300.000
62Phật Tử Giấu Tên200.000
63Phật Tử Giấu Tên100.000
64A/C Đức Nguyên100.000Đ 4 – Khu Viêm Xá
65A/C Đại Tâm100.000Đ 3- khu Viêm Xá
66A/C Tráng Hoan100.000Đ 4 – Khu Viêm Xá
67A/C Nguyên Vụ300.000Đ 1- Khu Viêm Xá
68Ô/B Hải Thấp100.000Đ 3- khu Viêm Xá
69Bà Cúc Cận100.000Đ 5- Khu Viêm Xá
70A/C Tân Thu200.000Đ 5- Khu Viêm Xá
71A/C Toàn Hồng200.000Đ 2- Khu Viêm Xá
72A/C Tuyên Hà200.000Đ 3- khu Viêm Xá
73A/C Thịnh Hiền200.000Đ 2- Khu Viêm Xá
74Ô/B KHích Bảy100.000Đ 5- Khu Viêm Xá
75Phật Tử Giấu Tên300.000
76A/C Bình Tráng100.000Khu Xuân Ái- Hòa Long
77A/C Trường Lan100.000Đ 5- Khu Viêm Xá
78A/C Trung Phương200.000Đ 7- Khu Viêm xá
79A/C Tuân Thu500.000Đ 7- Khu Viêm xá
80A/C Hoài Nga500.000Đ 4 – Khu Viêm Xá
81A/C Dẫn Hải200.000Đ 3- khu Viêm Xá
82Em: Sinh,Lượng,Trang, cháu Khiêm300.000Con A/C Dẫn Hải Đ 3- Khu Viêm Xá
83Phật Tử Giấu Tên50.000
84Ô/B Sản Châm200.000Đ 6- Khu Viêm Xá
85Ô/B Nghạch Gái200.000Đ 4 – Khu Viêm Xá
86Phật Tử Giấu Tên200.000
87Ô/B Thiết Xuân300.000Đ 4 – Khu Viêm Xá
88A/C Kỳ Lợi200.000Đ 5- Khu Viêm Xá
89A/C Thanh Hà200.000Đ 6- Khu Viêm Xá
90A/C Thịnh Yên500.000Đ 7- Khu Viêm xá
91Ô/B Lương Hòa100.000Đ 4 – Khu Viêm Xá
92A/C Trung Hà(Con Ô/b Cần Bắc)100.000Đ 4 – Khu Viêm Xá
93A/E Nhân ,Nghĩa (con A/C Quý Trang)200.000Đ 7- Khu Viêm xá
94A/C Dũng Bích100.000Đ 2- Khu Viêm Xá
95A/C Tân Mai5 thùng mì tômĐ 2- Khu Viêm Xá
96A/C Trình Phượng200.000Đ 7- Khu Viêm xá
97A/C Cường Oanh200.000Xóm Núi Thấp- khu Viêm Xá
98Cô giáo trương TH Hòa Long500.000Trường Tiểu Học Hòa Long
99Cô giáo trương TH Hòa Long200.000Trường Tiểu Học Hòa Long
100Cô giáo trương TH Hòa Long200.000Trường Tiểu Học Hòa Long
101A/C Long Nhàn100.000Đ 3- khu Viêm Xá
102A/C Hạnh Cường100.000Đ 3- khu Viêm Xá
103A/C  Định Bắc100.000Đ 7- Khu Viêm xá
104A/C  Đoàn Ninh200.000Đ 3- khu Viêm Xá
105A/C Tuấn Phương300.000Đ 4 – Khu Viêm Xá
106A/C Thản Liên100.000Đ 2- Khu Viêm Xá
107A/C Định Dịu200.000Đ 7- Khu Viêm xá
108Ô/B Tâm Trọng100.000Đ 5- Khu Viêm Xá
109A/C TRường Thi100.000Đ 5- Khu Viêm Xá
110A/C Quân Hường200.000Đ 3- khu Viêm Xá
111Ô/B Tần Hòe100.000Đ 6- Khu Viêm Xá
112Phạm Văn Hoàn200.000Nam Định
113A/C  Đô Thơm100.000Đ 3- khu Viêm Xá
114Ô/B Tiêu Được100.000Xóm Núi Cao- Khu Viêm xá
115A/C Toàn Thu100.000Đ 6- Khu Viêm Xá
116A/C Thanh Tâm100.000Đ 3- khu Viêm Xá
117A/C Trọng Vân100.000Xóm Núi Cao- Khu Viêm xá
118Chị Mười20.000Đại Phúc- Bắc Ninh
119Gia Đình Bà Miên200.000Xóm Núi Cao- Khu Viêm xá
120Ô/B Tộ Hòa200.000Đ 1- Khu Viêm Xá
121Ô/B Quý Lợi100.000Đ 2- Khu Viêm Xá
122A/C Tỉnh Tâm200.000Đ 6- Khu Viêm Xá
123Đồng Niên Nữ 1984500.000Khu Viêm Xá
124A/C Quân Công100.000Xóm Núi Cao- Khu Viêm xá
125Ô/B Dung Trưởng100.000Xóm Núi Thấp- khu Viêm Xá
126A/C Dũng Trà100.000Đ 5- Khu Viêm Xá
127Phật Tử Giấu Tên200.000
128A/C Lưu Hường100.000Đ 2- Khu Viêm Xá
129A/C  Lộc Thêu100.000Đ 7- Khu Viêm xá
130Nguyễn Huy Hoàn200.000Yna- Bắc Ninh
131A/C  Định Huyền300.000Đ 5- Khu Viêm Xá
132A/C Khuê Hoa100.000Đ 2- Khu Viêm Xá
133A/C Đạt Sang100.000Đ 6- Khu Viêm Xá
134Hoàng Thị Ninh(Cháu N Ông Nghi)200.000Song Quỳnh – Gia Bình
135A/C Hải Huệ( Cty Xây Dựng)200.000Xóm Núi Thấp- khu Viêm Xá
136A/C Thái Nhàn ( Bạn anh Quý Trang)500.000Hòa Bình
137A/E: Tiến Dũng,Trường An(Bạn anh Quý Trang)1.000.000Hải Dương
138A/C Tuấn Hậu(Bạn anh Quý Trang)2.000.000Bắc Ninh
139Gia đình Chị Hoài Bình100.000Xóm Núi Cao- Khu Viêm xá
140Phật Tử Giấu Tên200.000
141A/E Phú , Huy( con Ac Thịnh Lan)500.000Đ 3- khu Viêm Xá
142Ô/B Bỉnh Sử100.000Đ 5- Khu Viêm Xá
143Ô/B Tích Bé1.000.000Đ 1- Khu Viêm Xá
144A/C Hướng Bắc200.000Mẫn Yên- TP Bắc Ninh
145A/C Sơn Huyền100.000Đ 5- Khu Viêm Xá
146A/C Nhật Mai100.000Đ 3- khu Viêm Xá
147Hội Đồng Niên 1971500.000Khu Viêm Xá
148Ô/B Bằng Thủy200.000Đ 7- Khu Viêm xá
149Hoàng Công Trường( Hoàn)700.000Song Quỳnh – Gia Bình
150Nguyễn Quốc Hồng Nhật200.000Đ 3- khu Viêm Xá
151Siêu Thị Sữa 247(Thị Trấn Gia Bình)2.000.000Thị Trấn Gia Bình
152Ô/B Lợi Thúc2 Thùng MìĐ 7- Khu Viêm xá
153A/C Nam Hậu200,000+ 5Kg gạo nếpĐ 5- Khu Viêm Xá
154Ô/B Liễn Thi100.000Đ 5- Khu Viêm Xá
155A/C Trường Lưu100.000Đ 5- Khu Viêm Xá
156A/C Hoàn Lĩnh100.000Đ 3- khu Viêm Xá
157A/C Tuấn Lập500.000Đ 5- Khu Viêm Xá
158Ô/B Hiển Xây100.000Đ 3- khu Viêm Xá
159Ô/B Thanh Nhàn1.000.000Đ 7- Khu Viêm xá
160Ô/B Tòng Huệ100.000Đ 5- Khu Viêm Xá
161Ô/B Vê Thoa50.000Đ 2- Khu Viêm Xá
162Gia đình Bà Tư50.000Đ 3- khu Viêm Xá
163Ô/B Màng Ngọc250.000Đ 2- Khu Viêm Xá
164Ô/B Liên Mơ100.000Đ 4 – Khu Viêm Xá
165Hai cháu Châm,Quang500.000Đ 4 – Khu Viêm Xá
166Vũ Thị Chi100.000Đ 5- Khu Viêm Xá
167Ngô Thị Hành200.000Đ 5- Khu Viêm Xá
168A/C Viết Lộc200.000Đ 2- Khu Viêm Xá
169Ô/B Thắng Lữ200.000Đ 5- Khu Viêm Xá
170A/C Thắng Huyền100.000Đ 5- Khu Viêm Xá
171A/C Chuyên Vân200.000Đ 6- Khu Viêm Xá
172A/C Sỹ Vân1.000.000Đ 5- Khu Viêm Xá
173Ô/B Lộc Thủy100.000Đ 2- Khu Viêm Xá
174A/C Đoàn Sâm100.000Đ 5- Khu Viêm Xá
175Ô/B Sáu Giai100.000Đ 5- Khu Viêm Xá
176A/C Thúy Tuyến100.000Đ 5- Khu Viêm Xá
177Ô/B  Vạn Huệ4.000.000Đ 4 – Khu Viêm Xá
178Ô/B Cảnh Hường200.000Đ 5- Khu Viêm Xá
179A/C Đông Liên200.000Đ 4 – Khu Viêm Xá
180A/C Tú Trà200.000Đ 4 – Khu Viêm Xá
181Ô/B Thiêm Hằng100.000Đ 7- Khu Viêm xá
182Ô/B  Bào Năm5 Kg Gạo nếpXóm Núi Cao- Khu Viêm xá
183A/C Lam Luận100.000Tiên Du – Bắc Ninh
184A/C Hương Dũng100.000Bắc Giang
185Nguyễn Mai thuận50.000Bắc Giang
186Phật Tử Giấu Tên100.000
187Nguyễn Thị Nhung(Cường)500.000Đ 5- Khu Viêm Xá
188Phạm Thị Lan Oanh200.000Hải Phòng
189Nguyễn Văn Chính300.000Khu Viêm Xá
190Phật Tử Giấu Tên100.000
191A/C Trường Hậu100.000Đ 4 – Khu Viêm Xá
192A/C Quỳnh Hoài300.000Đ 6- Khu Viêm Xá
193Cháu Hiếu  con Mẹ Hiệp200.000Đ 5- Khu Viêm Xá
194Gia Đình Bà Son100.000Đ 1- Khu Viêm Xá
195A/C Định Huyền300.000Đ 5- Khu Viêm Xá
196A/C Trường Huyền200.000Đ 2- Khu Viêm Xá
197A/C Được Hồng UH Thuốc2.100.000Đ 5- Khu Viêm Xá
198Anh Bích Tiến Thành VLOG500.000
199A/C Yến Tuấn1.000.000Đ 5- Khu Viêm Xá
200Ô/B Dục Liên100,000+10 Thùng MìĐ 7- Khu Viêm xá
201Chị Tuyến2 Thùng Mì TômLẫm
202A/C Thái Quỳnh8 Thùng Mì TômĐ 5- Khu Viêm Xá
203Chú Thắng1 Thùng Mì TômKhu Viêm Xá
204Bà Ngát1 bao quần áoKhu Hữu Chấp
205Bà Huệ2 bao quần áoKhu Đẩu Hàn
206Chú Dũng1 bao quần áoKhu Viêm Xá
207Cô Hạnh4 bao quần áoKhu Viêm Xá
208Anh Mạnh200.000Đặng
209Lớp cháu Nhi( con AC trung Ngọc)200.000
210Cô Loan Tuấn2 Thùng SữaThiếm
211Cô Vân1 Thùng Lương KhôTP Bắc Ninh
212A/C Nghĩa Hưng3 Thùng Mì TômBắc Giang
213Chị Thảo3 Thùng Mì TômKhu Quả Cảm
214Anh Tiệp3 Thùng Mì TômNiềm Xá- Tp Bắc Ninh
215Anh Lương200.000Đặng Xá- Tp Bắc Ninh
216Cháu Thảo Hương5 Thùng mì tômĐ 6- Khu Viêm Xá
217Anh Quốc3 Bịch quần áoLẫm -Phường Vạn An
218Phật Tử Giấu Tên1.500.000
219Chị Hải1 Bao quần áoKhu Viêm Xá
220Cô Hà2 Bao quần áoKhu Viêm Xá
221Bà Nhã50.000Xóm Núi Cao- Khu Viêm xá
222Ô/B Lộc Thúy2Kg gạo tẻĐ 2- Khu Viêm Xá
223A/C Tùng Hiển100.000Đ 5- Khu Viêm Xá
224Cụ Bắc100.000Đ 4- Khu Viêm Xá
225Ô/B Nông Tập100.000Đ 3- khu Viêm Xá
226Hội Đồng Niên Nữ 1977500.000Khu Viêm Xá
227Phật Tử Giấu Tên500.000
228Ô/B Minh Vân200.000Đ 3- khu Viêm Xá
229A/C Bản Toàn50.000Đ 5- Khu Viêm Xá
230Nguyễn Quang Minh(Bạn Ông Vạn huệ)10.000.000Số nhà 268 Khu Trầu Cau- Võ Cường
231Hội Đồng Niên Nữ 1972200.000Khu Viêm Xá
232A/C Viễn Bình500.000Đ 2- Khu Viêm Xá
233ô/B Hùng Hiền50.000Đ 3- khu Viêm Xá
234A/C Dũng Yến100.000Đ 3- khu Viêm Xá
235A/C Quý Trang1 thùng bí đao+
2 thùng chanh muối+2 thùng sữa
Đ 7- Khu Viêm Xá
236A/C Hoài Quỳnh200.000Đ 6- Khu Viêm Xá
237A/C Bình Ngọc100.000Đ 3- khu Viêm Xá
238A/C Hạnh Diễn100.000Đ 7- Khu Viêm xá
239Bà Chè100.000Đ 6- Khu Viêm Xá
240Ô/B Nghĩa Chén200.000Đ 4- Khu Viêm Xá
241Ô/B Nghị Sừ100.000Đ 5- Khu Viêm Xá
242Ô/B Vững Gái100.000Đ 6- Khu Viêm Xá
243A/C Thưởng Vịnh100.000Đ 6- Khu Viêm Xá
244Đội Quy 2010500.000Khu Viêm Xá
245Hoàng Thị Hệ200.000Song Quỳnh – Gia Bình
246Vi Thị Năm200.000Song Quỳnh – Gia Bình
247Đội Quy 1019500.000Khu Viêm Xá
248Phật Tử Giấu Tên200.000
249Ô/B Huấn Hoàn100.000Đ 7- Khu Viêm xá
250Ô/B Triệu Thảo100.000Đ 6- Khu Viêm Xá
251Hội Đồng niên nam nữ 1980500.000Khu Viêm Xá
252A/C Dũng Thiết200.000Đ 1- Khu Viêm Xá
253Nguyễn Thị Lạc100.000Đ 2- Khu Viêm Xá
254Bùi Văn Tuyến3 Tạ gạothị Trấn 2 Nếnh
255A/C  Hà Định25 thùng mìBắc Giang
256Hội Đồng Niên Nữ 1975300.000Khu Viêm Xá
257Gia Đình Bà Lâm Môn50.000Đ 5- Khu Viêm Xá
258Ô/B Bình Mí100.000Đ 7- Khu Viêm xá
259Ô/B Đông tý100.000Đ 1- Khu Viêm Xá
260Ô/B Trại Sửu2 thùng mìĐ 7- Khu Viêm xá
261Ô/B Đến Khuy100.000Đ 2- Khu Viêm Xá
262Nguyễn Mạnh Hùng1.000.000Hàn Cầu
263Ô/B Thắng Mấm2 thùng mìĐ 1- Khu Viêm Xá
264Ô/B Tùng Hiên100.000Đ 4- Khu Viêm Xá
265Ô/B Thán Hương1.000.000Đ 7- Khu Viêm xá
266Bà Đúc Trọng50.000Đ 7- Khu Viêm xá
267Ô/B Hướng Tậu50.000Đ 6- Khu Viêm Xá
268A/C Tín Sinh100.000Đ 2- Khu Viêm Xá
269Ô/B Từ Thu100.000Đ 6- Khu Viêm Xá
270A/C Tiền Yến100.000Đ 6- Khu Viêm Xá
271A/C Vượng Nông200.000Đ 5- Khu Viêm Xá
272A/C Mường Lý100.000Đ 5- Khu Viêm Xá
273A/C Phúc Hợp500.000Đ 3- khu Viêm Xá
274A/C Tâm Hà200.000Đ 3- khu Viêm Xá
275Cháu Ngọc(con A/C Trường Huyền)100.000Đ 2- Khu Viêm Xá
276Cháu Phương(con A/C Trường Huyền)100.000Đ 2- Khu Viêm Xá
277A/C Vu Lành100.000Xóm Núi Thấp- khu Viêm Xá
278Ô/B Quang Sang100.000Đ 6- Khu Viêm Xá
279A/C Tuấn Thắm100.000Đ 6- Khu Viêm Xá
280A/C Việt Lý200.000Khu Xuân Đồng
281A/C Tuấn Bảy100,000+2kg QuýtXóm Núi Thấp- khu Viêm Xá
282Con Trai chị Bình50.000Đẩu Hàn- Hòa Long
283Hạng Thị Hải5,000,000+24 thùng mì+
90Kg gạo+150 Bánh Trưng
Yên Dũng – Bắc Giang
284A/C Quý Họa100.000Xóm Núi Cao- Khu Viêm xá
285Trần Thị Huyên(Cương)3.000.000Hà Nội
286Nguyễn Thị Hà1.000.000Hà Nội
287Nguyễn Văn Trọng(CLB bóng chuyền)200.000Khu Viêm Xá
288Ông Hoàng Công An -Trưởng Thôn Song quỳnh200.000Song Quỳnh – Gia Bình
289Bà Đào Thị Sơn-Hội phó phật giáo Song Quỳnh100.000Song Quỳnh – Gia Bình
290Bà Chín50.000Song Quỳnh – Gia Bình
291Bà Thâm50.000Song Quỳnh – Gia Bình
292Bà Dụ50.000Song Quỳnh – Gia Bình
293Bà Năm50.000Song Quỳnh – Gia Bình
294Hoàng Công Đương(sạn)-nguyên Trưởng thôn SQ100.000Song Quỳnh – Gia Bình
295Hương café – Song quỳnh100.000Song Quỳnh – Gia Bình
296Hoàng Công Thời(Bùi)-Chủ Tịch TT Gia Bình1.000.000Song Quỳnh – Gia Bình
297Đào Thị Oanh500.000Song Quỳnh – Gia Bình
298Đào Thị Dòn100.000Song Quỳnh – Gia Bình
299Vũ Thị Sí100.000Song Quỳnh – Gia Bình
300Đào Thị Mừng100.000Song Quỳnh – Gia Bình
301Nguyễn Thị Huân100.000Song Quỳnh – Gia Bình
302Nguyễn Thị Nhiên100.000Song Quỳnh – Gia Bình
303Đào Thị Tốt100.000Song Quỳnh – Gia Bình
304Đào Thị Mây100.000Song Quỳnh – Gia Bình
305Hoàng Thị Xưa100.000Song Quỳnh – Gia Bình
306Chu Thị Hòa100.000Song Quỳnh – Gia Bình
307E Nghĩa50 đĩa giấyĐ 3- khu Viêm Xá
308
A/C Viên Lệ
100,000+10 cặp sách
Đ 3- khu Viêm Xá
309
A/C Hùng Nhàn
5 Thùng mì + 15 quả bưởi
Đ 7- Khu Viêm xá
310
Nguyễn Thanh Bắc
200,000
Bạn Chị Hồng Được
311
Nguyễn Kim Lương(con dâu Ô/B Mình tuyết)
100,000
Đ 4- khu Viêm Xá.

312. Anh Trung Ngọc – Viêm Xá ủng hộ chuyến xe chở quà 2,5 tấn

313. Anh Nguyễn Tư Quý ủng hộ chuyến xe 16 chỗ ngồi

314. Anh Lái Xe Xuân Trường, Rượu, Quyết ủng hộ trợ lái, Anh Quyết kiêm ủng hộ âm thanh văn nghệ quan họ Bắc Ninh

315. Anh Trung con ông Bà Thắng Mấm Viêm Xá: 1.000.000

316. Còn các Phật tử, tín chủ thiện nguyện bao ngày Ba La Mật.

Đoàn Thiện Nguyện Xin Chân Thành Cảm ơn Quý Vị Rất Nhiều.
Phật sẽ chứng minh, gia hộ quý vị.

Chúc Quý vị mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc.

Đăng: Phúc Trí

Bài viết khác