Đợi Sớ

Một mình ngồi phố Y Na

Làm bài thơ đợi sớ ra ầm ầm

cầu cho quốc thái dân ham

Ham làm việc tốt góp tầm hướng xa

Toàn dân đoàn kết trong nhà

Vui xuân vui đạo sớ an tâm đà

12.3.2021

Làm Giàu

Là con vua pháp cần tu

Làm lành lánh dữ từ từ mà tu

tu tâm tu đạo chuyên tư

Giác cho xong chữ Duyên sinh Phật ừ

Thế gian nhà cửa giàu ư

Thiền lâm học đạo trầm tư thất tài

Tác giả Quảng Hợp, 12.3.2021

Giải thích: Thất tài là 7 thứ tiền của tinh thần nhà Phật.

Bài viết khác