Các bài kệ hằng ngày

CÁC BÀI KỆ HẰNG NGÀY
1 – Khi ngủ mới thức, thầm niệm bài kệ này:
Thụy miên thỉ ngộ, Đang nguyện chúng sanh, Nhứt thế trí giác, Châu cố thập phương.
“Nam mô Thường tinh tiến Bồ-tát” (3 lần)
Ngủ nghỉ mới thức dậy, Nên nguyện cho chúng sanh: Đem trí Phật nhắc nhỷ, Đoái hoài cả mười phương.                  2 – Sau khi thức dậy, lúc thả chân xuống giường, niệm:
Tùng triêu dần đán trực chí mộ, Nhứt thiết chúng sanh tự hồi hộ, Nhược ư túc hạ táng kỳ hình,
Nguyện nhữ tức thì sanh tịnh độ, án duật đề luật ni tóa ha. (3 lần)
Nam mô siêu lạc địa bồ tát (3 lần)
Từ sớm giờ dần thẳng đến tối, Tất cả chúng sanh tránh giữ mình; Nếu ở dưới chơn rủi nát hình.
Nguyện ngươi liền sanh về tịnh độ. (Niệm câu chú 3 lần: mỗi một lần, khảy móng tay xuống đất một cái, bước một bước…)
3 – Khi dỡ chân bước đi:
Nhược cử ư túc, đương nguyện chúng sanh, xuất sanh tử hải, cụ chúng thiện pháp.
Án địa rị, nhựt rị toá ha (3 lần)
Mỗi bước chân đi, tôi nguyện cho tất cả, bước qua biển sanh tử, gặp được điều an vui.
4 – Sắp tiểu tiện đọc (thầm)
Ngũ trọc hổn uế, Khước trừ nghiệp căn, Khinh an khoái nhiên, Thân thể vô ngại.
án định túc ba tra tóa ha. (mỗi khi đi tiểu vô đều phải rửa tay…)
Năm đục lộn dơ, Dẹp bỏ rễ nghiệp, Nhẹ yên thư thái, Mình vóc không ngại.
(Đọc chú ấy 3 lần: mỗi một lần, một khảy móng xuống chỗ tiểu, đủ ba lần rồi, mới cho tiểu ra. Khảy móng là: để khỏi xúc phạm đến kẻ khuất mặt!)
5 – Sắp đại tiện thầm niệm
Đại tiểu tiện thời, Đang nguyện chúng sanh, Khí tham sân si, Quyên trừ tội pháp.
án ngận lỗ đà da tóa ha. (3 lần)
Khi đại tiểu tiện, Cầu cho chúng sanh: Bỏ tham, sân, si, Trừ sạch điều tội.
(Niệm thầm chú ba lần: mỗi lần khảy móng tay một cái xuống chỗ sắp đại tiện, đủ ba lần, mới cho xuất xở ra.)
6 – Thầm niệm kệ chú rửa đít
(Khi đại tiện rồi, dùng lá cây hay vật chi, để chùi đít, kế lấy bình nước mà khi đi cầu tiêu đã đem theo, để rửa đít: vừa rửa vừa thầm niệm kệ chú dưới đây:)
Tẩy địch hình uế, Đương nguyện chúng sanh, Thanh tịnh điều nhu, Tất cánh vô cấu.
án hạ nẳng mật lật đế tóa ha. (7 lần)
Rửa gụt hình nhơ, Cầu cho chúng sanh, Trong sạch điều hòa, Rốt ráo không dơ.
7 – Kệ chú rửa tay
Dĩ thủy quán chưởng, Đương nguyện chúng sanh, Đắc thanh tịnh thủ, Thụ trì Phật pháp.
án chủ ca ra da tóa ha. (7 lần)
Dùng nước rửa tay, nguyện cho chúng sanh, đặng tay trong sạch, vâng cầm pháp Phật.
(Thầm niệm chú này 7 biến, rửa bảy lần nước).
8 – Kệ chú rửa mặt
Dĩ thủy tẩy diện, Đang nguyện chúng sanh, Đắc tịnh pháp môn, Vĩnh vô cấu nhiễm. án lam tóa ha.
Dùng nước rửa mặt, Cầu cho chúng sanh, Đặng sạch cửa pháp, Vẫn không dơ bợn.
(Niệm chú này hai mươi mốt biến. Lúc mới thức dậy, không nên lấy nước lạnh rửa mặt, vì mau lờ mắt, bởi dương hỏa còn nóng trên mặt, chỉ nên nhắm mắt, lấy khăn lau tay mà lau mặt, và xoa tay cho nóng mà chặm vào con mắt thôi).
9 – Súc miệng
Sứu khẩu liên tâm tịnh, Vẫn thủy bách hoa hương, Tam nghiệp hằng thanh tịnh, Đồng Phật vãng Tây phương. án hám án hản tóa ha.
Súc miệng luôn lòng sạch, Nhổ nước thơm trăm hoa, Ba nghiệp thường sạch sẽ, Phương Tây cùng Phật qua. (niệm chú 3 biến).
10 – Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn
án tu lị tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, ta bà ha.
(Niệm chú “Tịnh khẩu nghiệp” này năm lần, để sạch cái khẩu nghiệp là: vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu.)
11 – Ngũ thể tịnh chân ngôn
án vĩ thử đề ta bà ha.
(Niệm chú này năm biến để sạch ngũ thể là: hai chơn, hai tay và đầu.)
12 – Tịnh tam nghiệp chân ngôn
án ta phạ ta phạ, thuật đà ta phạ, đạc ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám.
(Niệm chú này ba biến, để sạch ba nghiệp là; thân ba nghiệp, khẩu bốn nghiệp và ý ba nghiệp.)
13 – Tắm gội
Tẩy dục thân thể, Đang nguyện chúng sanh, Thân tâm vô cấu, Nội ngoại quang khiết.
án bạc chiết ra não ca tra tóa ha. (3 lần)
Tắm gội mình vóc, Cầu cho chúng sanh, Thân tâm không dơ, Trong ngoài sáng sạch.
14 – Tịnh thân, khi thần chú
án thuật điện đô thành đà na da ta bà ha.
(Phàm dùng lễ vật chi để cúng Phật, nên niệm thần chú này năm biến, thì sạch cả thân căn và khí giới).
15 – Khi bận áo niệm bài kệ
Nhược trước thượng y, Đang nguyện chúng sanh, Hoạch thắng thiện căn, Chí pháp bỉ ngạn.
Khi bận áo trên, Cầu cho chúng sanh, Đặng căn lành hơn, Đến bờ bên kia.
16 – Lúc bận quần niệm bài kệ
Trước hạ quần thời, Đang nguyện chúng sanh, Phục chư thiện căn, Cụ túc tàm quí.
Lúc mặc quần dưới, Cầu cho chúng sanh, Bận các căn lành, Đủ biết hổ thẹn.
17 – Khi bước ra cửa niệm
Tòng xá xuất thời, Đang nguyện chúng sanh, Thâm nhập Phật trí, Vĩnh xuất tam giới.
Lúc từ nhà ra, Cầu cho chúng sanh, Vào sâu trí Phật, Ra ngoài ba giới.
18 – Lên bàn Phật
Nhược nhập điện vũ, Đang nguyện chúng sanh, Thăng vô thượng đường, An trụ bất động.
án a mật lật đế hồng phín tra.
Bằng vào điện Phật, Cầu cho chúng sanh, Lên nhà không trên, Ở yên vững chãi.
Nhược đắc kiến Phật, Đang nguyện chúng sanh, Đắc vô ngại nhãn, Kiến nhứt thế Phật.
Bằng đặng thấy Phật, Cầu cho chúng sanh, Chứng mắt “vô ngại”, Trông cả thảy Phật.
(Cũng niệm câu chú trên ba lần).
19 – Khen tướng tốt của Phật
Tán Phật tướng hảo, Đang nguyện chúng sanh, Thành tựu Phật thân, Chứng vô tướng pháp.
án mưu ni mưu ni, tam mưu ni tát phạ ha.
Khen tướng tốt Phật, Cầu cho chúng sanh, Trọn nên thân Phật, Chứng pháp vô tướng.
20 – Uống nước niệm
Phật quán nhứt bát thủy, Bát vạn tứ thiên trùng, Nhược bất trì thử chú, Như thực chúng sanh nhục.
án phạ tất ba ra ma ni tóa ha. (3 lần)
Phật xem một bát nước, Có 8 vạn 4000 vi trùng. Nếu chẳng niệm chú này, Như ăn thịt mọi loài.
21- ăn cơm niệm
Nhược thọ vị thời, Đang nguyện chúng sanh, Đắc Phật thượng vị, Cam lồ mãn túc.
án kỉnh ba tra độ tóa ha. (3 lần)
Khi ăn vị này, Cầu cho chúng sanh, Hưởng mùi ngon Phật, Cam lồ no khẳm
21 – ăn cháo niệm
Chúc hữu thập lợi, Đang nguyện chúng sanh, Thanh tịnh tam nghiệp, Phổ sử vô ngại.
án tịnh hải trí tóa ha. (3 lần)
Cháo có mười lợi ích, Nên cầu cho chúng sanh, Trong sạch cả ba nghiệp, Đều khiến không ngần ngại.
22 – Xỉa răng niệm
Tước dương chi thời, Đang nguyện chúng sanh, Kỳ tâm điều tịnh, Phệ chư phiền não.
án a mộ dà, di ma lệ, nhỉ phạ ca ra, tăng thư đà nể, bát đầu ma, cu ma ra, nhỉ phạ tăng thư đà da, đà ra đà ra, tố di mạ lê tóa phạ ha.
Răng xỉa nhành dương, Cầu cho chúng sanh, Lòng dạ hòa sạch, Nhổ các phiền não.
23 – Lúc sắp ngủ
(Trước khi nằm ngủ, lên sàng, ngồi mặt hướng về phía mặt trời lặng, tu pháp “Thập niệm” rồi, thì nằm xuống tưởng niệm:)
Dĩ thời tẩm tức, Đang nguyện chúng sanh, Thân đắc an ẩn, Tâm vô loạn động:
Giờ đây nằm nghỉ, Cầu cho chúng sanh; Thân được yên lành, Tâm không rối động.
24 – Khi tiếp xúc với bệnh tật:
Kiến tật bịnh nhân, đương nguyện chúng sanh, tri thân không tịch, ly quai tránh pháp.
Thấy cơn bịnh tật, tôi nguyện cho mọi người, biết thân vốn không, dứt mọi tranh cãi.

25 – Khi đứng trước một dòng sông, biển: Nhược kiến đại hà (đại hải), đương nguyện chúng sanh, đắc dự pháp lưu, nhập Phật trí hải.
Thấy dòng sông lớn (biển cả), tôi nguyện cho tất cả, được theo dòng Pháp, vào biển trí tuệ.

26 – khi ngồi thiền:
Chánh thân đoan tọa, Đương nguyện chúng sanh, Tọa Bồ đề tòa. Tâm vô sở trước

Thi kệ thực tập chánh niệm

Những bài thi kệ này cần được học thuộc lòng để thực tập hàng ngày. Mỗi câu của bài thi kệ đi theo một hơi thở, câu đầu đi với hơi thở vào, câu hai đi với hơi thở ra, v.v… Mục đích của sự thực tập là duy trì chánh niệm để an trú trong giờ phút hiện tại. Ví dụ khi đánh răng, ta nên thực tập bài thi kệ ‘‘Đánh răng và súc miệng, cho sạch nghiệp nói năng, miệng thơm lời chánh ngữ, hoa nở tự vườn tâm’’ trong suốt thời gian đánh răng. Ta đứng yên một chỗ để thực tập mà không đi qua đi lại, không nói chuyện, hoặc suy nghĩ tới việc gì khác. Đó là thực tập uy nghi và chánh niệm.

THỨC DẬY
Thức dậy mỉm miệng cười
Hăm bốn giờ tinh khôi
Xin nguyện sống trọn vẹn
Mắt thương nhìn cuộc đời

QUƠ DÉP
Đặt chân trên mặt đất
Là thể hiện thần thông
Từng bước chân tỉnh thức
Làm hiển lộ pháp thân

XUỐNG GIƯỜNG
Sáng, trưa, chiều và tối
Mọi loài hãy giữ gìn
Nếu dưới chân lỡ đạp
Xin nguyện chóng siêu sinh

Nam mô Bồ Tát Siêu Lạc Địa

BẬT ĐÈN
Thất niệm là bóng đêm
Chánh niệm là ánh sáng
Đưa tỉnh thức trở về
Cho thế gian tỏ rạng

XẾP MỀN
Xếp mền cho niềm vui
Sống ngăn nắp cuộc đời
Thân và tâm thúc liễm
Phiền não phải rụng rơi

MỞ CỬA SỔ
Mở cửa nhìn pháp thân
Đời mầu nhiệm không cùng
Lòng dặn lòng tỉnh thức
Dòng nước tâm trong ngần

VẶN NƯỚC
Nước từ nguồn suối cao
Nước từ lòng đất sâu
Nước mầu nhiệm tuôn chảy
Ơn nước luôn tràn đầy

ĐÁNH RĂNG
Đánh răng và súc miệng
Cho sạch nghiệp nói năng
Miệng thơm lời chánh ngữ
Hoa nở tự vườn tâm

SÚC MIỆNG
Súc miệng lòng cũng sạch
Vũ trụ ngát hoa hương
Ba nghiệp thường thanh tịnh
Cùng Bụt chơi Tây phương

RỬA MẶT
Rửa mặt là rửa tâm
Sạch hết mọi cấu trần
Để cho nguồn an lạc
Đi vào cả châu thân

VÀO NHÀ CẦU
Không nhơ cũng không sạch
Không bớt cũng không thêm
Trí tuệ Ba La Mật
Không có pháp nào trên

ĐI TIỂU
Đi tiểu trong bản môn
Đổi trao nào kỳ diệu
Ta và ngươi không hai
Không dư mà không thiếu

RỬA TAY
Múc nước để rửa tay
Xin nguyện cho mọi người
Có đôi bàn tay khéo
Gìn giữ trái đất này

TẮM
Không sinh cũng không diệt
Không trước cũng không sau
Trao truyền và tiếp thọ
Pháp giới tính nhiệm mầu

CẠO TÓC
Cạo sạch mái tóc
Nguyện cho mọi người
Dứt hết phiền não
Độ thoát cho đời

RỬA CHÂN
Sự an lạc
của ngón chân
Niềm an lạc
của thân tâm

SOI GƯƠNG
Chánh niệm là đài gương
Gương soi hình tứ đại
Đẹp nhất là tình thương
Và cái nhìn rộng rãi

MẶC ÁO
Mặc áo trong tích môn
Trang nghiêm y chánh báo
Tịnh độ trong tầm tay
Nước non cùng sáng tạo

MẶC ÁO NHẬT BÌNH
Mang áo của người tu
Tâm tư thường khỏe nhẹ
Nguyện sống đời thảnh thơi
Đem vui cho trần thế

KHOÁC ÁO CA SA
(nâng ngang trán)
Đẹp thay áo giải thoát
Áo ruộng phước nhiệm mầu
Con cúi đầu tiếp nhận
Đời đời nguyện mang theo

LÊN XUỐNG CẦU THANG
Lên hay xuống cầu thang
Bước chân thường nhẹ nhàng
Nếu nghe tiếng lộp cộp
Là biết lòng chưa an

KỆ CHUÔNG (1)
Ba nghiệp lắng thanh tịnh
Gửi lòng theo tiếng chuông
Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn

KỆ CHUÔNG (2)
Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới
Xa xôi tăm tối cũng đều nghe
Những ai lạc bước mau dừng lại
Tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về

Nam mô đức bổn sư Bụt Thích Ca Mâu Ni

KỆ CHUÔNG (3)
Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới
Khắp nơi u tối mọi loài nghe
Siêu nhiên vượt thoát vòng sinh tử
Giác ngộ tâm tư một hướng về

Nam mô đức bổn sư Bụt Thích Ca Mâu Ni

NGHE CHUÔNG (1)
Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe
Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm

NGHE CHUÔNG (2)
Nghe chuông phiền não tan mây khói
Ý lặng, thân an, miệng mỉm cười
Hơi thở nương chuông về chánh niệm
Vườn tâm hoa tuệ nở muôn nơi

Nam mô đức bổn sư Bụt Thích Ca Mâu Ni

NGHE CHUÔNG (3)
Nghe tiếng chuông
Lòng nhẹ buông
Tâm tĩnh lặng
Hết sầu thương
Tập buông thả
Thôi vấn vương
Lắng nghe thấu
Tận nguồn cơn
Học nhìn lại
Hiểu và thương

XẾP GIÀY DÉP
Đặt dép giày ngay ngắn
Xin nguyện cho mọi người
Đôi chân thường chánh niệm
Vào ra luôn thảnh thơi

VÀO THIỀN ĐƯỜNG
Vào thiền đường
Thấy chân tâm
Một ngồi xuống
Dứt trầm luân

ĐỐT LÒ
Đốt lò trong bản môn
Gửi mây về mùa Hạ
Cất mặt trời để dành
Cho những ngày Đông giá

ĐỐT NẾN
Thắp lên một ngọn đèn
Cúng dường vô lượng Bụt
Một tâm niệm an lành
Làm rạng ngời mặt đất

QUÁN TƯỞNG TRƯỚC KHI LỄ BỤT
Trong thể tính chân như
Không chủ thể đối tượng
Đệ tử kính lạy Bụt
Trong tương cảm nhiệm mầu
Biểu hiện khắp mười phương
Như Đế châu ảnh chiếu
Nơi nào cũng có Bụt
Và có con kính lạy

XƯNG TÁN BỤT
Phật bảo sáng vô cùng
Đã từng vô lượng kiếp thành công
Đoan nghiêm thiền tọa giữa non sông
Sáng rực đỉnh Linh Phong
Trên trán phóng hào quang rực rỡ
Chiếu soi sáu nẻo hôn mông
Long Hoa hội lớn nguyện tương phùng
Tiếp nối Pháp chánh tông
Xin quy y thường trú Phật đà gia!

XƯNG TÁN PHÁP
Pháp bảo đẹp vô cùng
Lời vàng do chính Bụt tuyên dương
Chư thiên trỗi nhạc tán hoa hương
Pháp mầu nhiệm tỏ tường
Ghi chép rõ ràng thành ba Tạng
Lưu truyền hậu thế mười phương
Chúng con nay thấy được con đường
Nguyện hết sức tuyên dương
Xin quy y thường trú Đạt ma gia!

XƯNG TÁN TĂNG
Tăng bảo quý vô cùng
Phước điền hạt tốt đã đơm bông
Ba y một bát bước thong dong
Giới định tuệ dung thông
An trú đêm ngày trong chánh niệm
Thiền cơ chứng đạt nên công
Chúng con tất cả nguyện một lòng
Trở lại với tăng thân
Xin quy y thường trú Tăng già gia!

NGỒI THIỀN SÁNG
Pháp thân tỏa sáng buổi ban mai
Tĩnh tọa lòng an miệng mỉm cười
Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức
Mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi
Ngưỡng mong đại chúng tinh tiến nhiếp tâm thiền tập

Nam mô Bụt Thích Ca Mâu Ni (3 lần)

NGỒI THIỀN TỐI
Vững thân ngồi dưới cội bồ đề
Ba nghiệp lắng rồi hết thị phi
Thu nhiếp thân tâm vào chánh niệm
Rõ soi diện mục thoát bờ mê
Ngưỡng mong đại chúng tinh tiến nhiếp tâm thiền tập

Nam mô Bụt Thích Ca Mâu Ni (3 lần)

NGỒI XUỐNG
Ngồi đây ngồi cội Bồ Đề
Vững thân chánh niệm không hề lãng xao

ĐIỀU THÂN
Trong tư thế kiết già
Đóa hoa nhân phẩm nở
Ưu Đàm Hoa muôn thuở
Vẫn tỏa ngát hương thơm

ĐIỀU CHỈNH HƠI THỞ
Thở vào tâm tĩnh lặng
Thở ra miệng mỉm cười
An trú trong hiện tại
Giờ phút đẹp tuyệt vời

THỞ (1)
Quay về nương tựa
Hải đảo tự thân
Chánh niệm là Bụt
Soi sáng xa gần
Hơi thở là Pháp
Bảo hộ thân tâm
Năm uẩn là Tăng
Phối hợp tinh cần
Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát
Là núi vững vàng
Nước tĩnh lặng chiếu
Không gian thênh thang

THỞ (2)
Thở vào biết thở vào
Thở ra biết thở ra
Hơi thở vào đã sâu
Hơi thở ra đã chậm
Thở vào tôi thấy khỏe
Thở ra tôi thấy nhẹ
Thở vào tâm tĩnh lặng
Thở ra miệng mỉm cười
An trú trong hiện tại
Giây phút đẹp tuyệt vời

THỞ (3)
Đã về
Đã tới
Bây giờ
Ở đây
Vững chãi
Thảnh thơi
Quay về
Nương tựa
Nay tôi đã về
Nay tôi đã tới
An trú bây giờ
An trú ở đây
Vững chãi như núi xanh
Thảnh thơi dường mây trắng
Cửa vô sinh mở rồi
Trạm nhiên và bất động

NGỒI THIỀN (1)
Ngồi thiền trong tích môn
Nơi nào không thành đạo?
Sinh tử trải bao lần
Phút giây nào độc đáo

NGỒI THIỀN (2)
Ngồi thiền trong bản môn
Giây nào cũng thành đạo
Cội nào cũng bồ đề
Tòa nào cũng Đa bảo

TÊ CHÂN ĐỔI CÁCH NGỒI
Khổ thọ và lạc thọ
Như mây trời theo gió
Hơi thở là giây neo
Thuyền về nơi bến cũ

THIỀN HÀNH
Ý về muôn vạn nẻo
Thiền lộ tâm an nhiên
Từng bước gió mát dậy
Từng bước nở hoa sen

CHẮP TAY CHÀO
Sen búp xin tặng người
Một vị Bụt tương lai

NÂNG BÌNH BÁT (1)
Bình bát của Như Lai
Nay được nâng trên tay
Nguyện hết lòng thực tập
Pháp tam luân không tịch

NÂNG BÌNH BÁT (2)
Bình bát của Như Lai
Dùng làm ứng lượng khí
Xin giữ để nuôi thân
Và nuôi lớn chánh trí

NÂNG BÁT KHÔNG
Tay nâng chiếc bát không
Tôi biết rằng trưa nay
Tôi có đủ may mắn
Để có bát cơm đầy

NÂNG BÁT ĐẦY
Tay nâng bát cơm đầy
Tôi thấy rõ vạn vật
Đang dang tay góp mặt
Để cùng nuôi dưỡng tôi

CHÚ NGUYỆN
Pháp Bụt thật phi thường
Bảy hạt đầy mười phương
Cúng dường khắp pháp giới
Từ bi không biên cương

Án độ lợi ích tóa ha (3 lần)

XUẤT SANH
Đại bàng Garuda
Quỷ thần nơi khoáng dã
Mẹ con quỷ La Sát
Cam lồ đều no đủ

Án mục đế tóa ha (3 lần)

QUÁN NIỆM TRƯỚC KHI ĂN
Bụt dạy ta khi ăn
Nên duy trì chánh niệm
Đại chúng khi nghe chuông
Xin thực hành năm quán:

1. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài và công phu lao tác.
2. Xin nguyện ăn trong chánh niệm và với lòng biết ơn để xứng đáng thọ nhận thức ăn này.
3. Xin nhớ nhận diện và chuyển hóa những tật xấu, nhất là tật ăn uống không có chừng mực.
4. Chỉ xin ăn những thức có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh.
5. Vì muốn nuôi dưỡng tình huynh đệ, xây dựng tăng thân, và chí nguyện độ đời nên thọ nhận thức ăn này.

TRƯỚC KHI ĂN
Vạn vật tranh sống
Trên quả đất này
Nguyện cho tất cả
Có bát cơm đầy

BỐN ĐŨA ĐẦU
Đũa thứ nhất, học hiến tặng niềm vui
Đũa thứ hai, học làm vơi nỗi khổ
Đũa thứ ba, học giữ lòng hoan hỷ
Đũa thứ tư, học thực tập thả buông

ĂN CƠM (1)
Ăn cơm nơi tích môn
Nuôi sống cả tổ tiên
Mở đường cho con cháu
Cùng tìm hướng đi lên

ĂN CƠM (2)
Ăn cơm nơi tích môn
Nhai đều như nhịp thở
Nhiệm mầu ta nuôi nhau
Từ bi nguyền cứu độ

NHÌN BÁT CƠM ĐÃ SẠCH THỨC ĂN
Bát cơm đã vơi
Bụng đã no rồi
Bốn ơn xin nhớ
Nguyện sẽ đền bồi

NÂNG CHÉN TRÀ LÊN
Chén trà trong hai tay
Chánh niệm nâng tròn đầy
Thân và tâm an trú
Nơi này và ở đây

RỬA BÁT (1)
Rửa bát trong tích môn
Ta rửa bát ngàn đời
Bát dơ rồi bát sạch
Đều trên đường rong chơi

RỬA BÁT (2)
Rửa bát trong tích môn
Ta nhìn ta mỉm cười
Ta làm chi đó vậy
Kìa nụ hồng đang tươi

RỬA BÁT (3)
Rửa bát nơi tích môn
Chồng lên ba vạn cái
Nhìn qua cửa bản môn
Bát rửa hoài không ngại

QUÉT TƯỚC
Siêng năng quét đất Bụt
Cây tuệ nẩy mầm xanh

QUÉT LÁ (1)
Quét lá nơi bản môn
Lá nào cũng thị hiện
Chơi đi trốn đi tìm
Chẳng đi mà chẳng đến

QUÉT LÁ (2)
Quét lá nơi bản môn
Ta cùng Người thị hiện
Đi về phía mặt trời
Hẹn nhau cùng lên tiếng

TƯỚI CÂY TRONG CHẬU
Đừng thấy mình riêng lẻ cây ơi
Nước này tuôn chảy từ mạch đất trời
Nước này là đại địa
Ta có nhau tự muôn đời

DỌN THIỀN ĐƯỜNG
Nơi thiền đường im mát
Quét dọn không thấy mệt

CẮT HOA
Xin cắt một cành hoa
Tặng phẩm của đất trời
Hoa là vị Bồ Tát
Làm đẹp cho cuộc đời

CẮM HOA
Trang nghiêm Tịnh Độ
Nơi cõi ta bà
Đất tâm thanh tịnh
Hiển lộ ngàn hoa

THAY NƯỚC BÌNH HOA
Nước giữ hoa tươi
Hoa nở cho người
Hoa thở tôi thở
Hoa cười tôi cười

TẮM BỤT
Hôm nay được tắm cho Như Lai
Trí tuệ quang minh công đức lớn
Chúng sanh ba cõi đang chìm đắm
Được thấy trần gian hiện pháp thân

CHÙI CẦU TIÊU
Đẹp thay sự quét dọn
Tịnh nghiệp ngày thêm lớn

ĐỔ RÁC (1)
Một thùng rác bẩn
Một bông hồng thơm
Muôn vật chuyển hóa
Thường trong vô thường

ĐỔ RÁC (2)
Đổ rác chốn bản môn
Nhìn cái nhìn bất nhị
Gửi gắm về tương lai
Bông hoa đầu thế kỷ

LÀM VƯỜN
Đất đưa ta ra đời
Rồi đất ôm ấp ta
Sinh diệt trong hơi thở
Sinh diệt như hằng sa

TRỒNG CÂY
Tôi gửi tôi cho đất
Đất gửi đất cho tôi
Tôi gửi tôi nơi Bụt
Bụt gửi Bụt nơi tôi

NHỔ CỎ (1)
Nhổ cỏ nơi tích môn
Nhớ đến Lý Huệ Tông
Ta nhổ cỏ dùm vua
Hiến tặng đời sự sống

NHỔ CỎ (2)
Nhổ cỏ nơi tích môn
Nhớ đến Trần Thái Tông
Nhổ cỏ dùm Chiêu Hoàng
Cho sông dài biển rộng

NHỔ CỎ (3)
Nhổ cỏ nơi tích môn
Nhớ nhìn bản môn cười
Bản môn không che mặt
Tích môn liền thảnh thơi

NHỔ CỎ (4)
Nhổ cỏ nơi bản môn
Ta nhớ chú điệu xưa
Bụt che chở ngàn đời
Cho muôn ngàn cậu bé

TƯỚI CÂY (1)
Nước mát và mặt trời
Cùng làm nên màu xanh
Cam lộ của Bồ Tát
Rưới xuống nơi sa mạc
Thành biển xanh
Mông mênh

TƯỚI CÂY (2)
Tưới cây trong bản môn
Tham dự vào sự sống
Mây tuyết cùng một dòng
Núi cao về biển rộng

TƯỚI CÂY (3)
Tưới cây trong tích môn
Tham dự vào sự sống
Mây tuyết cùng một dòng
Núi cao về biển rộng

LẶT RAU
Mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi
Vạn pháp nương nhau làm nên cuộc đời

MỞ MÁY VI TÍNH
Thắp lên máy vi tính
Ý tiếp xúc với Tàng
Tập khí nguyện chuyển hóa
Nuôi lớn Hiểu và Thương

NHẤC ĐIỆN THOẠI
Tiếng đi ngoài ngàn dặm
Xây dựng niềm tin yêu
Mỗi lời là châu ngọc
Mỗi lời là gấm thêu

GẮN DÂY AN TOÀN
Hai phần ba tai nạn
Xảy ra tại gần nhà
Biết vậy tôi cẩn trọng
Dù không đi đâu xa

CHÍT KHĂN
Mái tóc đẹp ngày nào
Nay thành chiếc khăn nâu
Giúp tôi luôn ý thức
Tự do là người tu

ĐI XE ĐẠP
Ngồi thẳng trên xe đạp
Vững chãi giữ thăng bằng
Phúc xin tu cùng Tuệ
Hành và Giải song song

TRƯỚC KHI RỒ MÁY XE
Trước khi cho máy nổ
Tôi biết tôi đi đâu
Xe với tôi là một
Xe mau tôi cũng mau

GIẬN (1)
Cái giận làm tôi xấu
Biết vậy tôi mỉm cười
Quay về thủ hộ ý
Từ quán không buông lơi

GIẬN (2)
Giận nhau trong tích môn
Thở nhìn bản môn cười
Trò ghét thương đắp đổi
Sông nước cứ đầy vơi

GIẬN (3)
Giận nhau trong tích môn
Nhắm mắt nhìn mai sau
Trong ba trăm năm nữa
Người đâu và ta đâu?

NHÌN BÀN TAY
Bàn tay là của ai
Chưa từng một lần chết
Ai ngày qua đã sinh
Ai ngày mai sẽ diệt

KHÂU ÁO
Khâu áo chốn tích môn
Cho đời lành lặn lại
Mũi kim sợi chỉ này
Là công phu gặt hái

KỆ VÔ THƯỜNG
Ngày nay đã qua
Đời sống ngắn lại
Hãy nhìn cho kỹ
Ta đã làm gì?
Đại chúng hãy cùng tinh tấn
Thiền tập hết lòng
Sống cho sâu sắc và thảnh thơi
Đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng (Theo: chuatanvien.com)

Bài viết khác