Lễ Thế phát cho đệ Nguyễn Hoàng Anh Tự Phúc Anh

Lễ thế phát xuất gia theo nghi thức Phật giáo.

Vào lúc 18h15 ngày 24/08/ Quý Mão (08/10/2023) tại Chùa Hưng Sơn khu Viêm Xá, phường Hoà Long, TP Bắc Ninh, Đại Đức Thích Quảng Hợp đã làm lễ Quy Y Tam Bảo và thế phát cho đệ tử Nguyễn Hoàng Anh pháp danh Phúc Anh 25 tuổi, quê Hải Phòng nhất tâm xuất gia. Được sự nhất trí của gia đình, đệ tử đã phát nguyện, ước mong thành hiện thực. Cầu 10 phương Tam Bảo chứng minh gia hộ đệ tử Nguyễn Hoàng Anh (Phúc Anh) tinh tiến tu hành sở nguyện tòng tâm, giác ngộ, giải thoát. Đồng thời kính mong các bậc thiện trí thức hoan hỷ chứng minh, giúp đỡ người tu hành, vì đạo vì đời ổn định phát triển bền vững. 

Đệ tử Phật nhất tâm đọc quán chiếu trước Tam Bảo:

Bỏ đời, theo đạo giác ngộ

Dứt ái, xa lìa người thân

Xuất gia hoằng truyền Phật pháp

Nguyện độ khắp cả thế nhân.

Nam-mô ly cấu Địa Bồ-tát Ma-ha-tát.O(3 lần)

Nay cạo bỏ mái tóc này

Nguyện cho tất cả mọi loài

Đồng dứt sạch hết não phiền

Chứng ngộ Niết Bàn, an vui. (OOO)(3 lần)


Giúp được một người tu thành đạo quả công Đức của quý vị rất lớn. 
Nguyện đem công Đức này.

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sinh

Đều trọn thành Phật đạo.

Nam mô Tam Bảo chứng minh!

      Tin &ảnh: Phúc Trí – Viên Quang

Bài viết khác