Mẫu Đề Thi Quy Y Tam Bảo Của Chùa Hưng Sơn năm 2021

Nay Ban biên tập phaphoc.com đăng đề mẫu Lý thuyết Quy Y Tam Bảo của Chùa Hưng Sơn năm 2021 để đáp ứng một số Quý vị quan tâm, tham khảo.

1. Mẫu đề thi lý thuyết Quy Y Tam Bảo của Chùa Hưng Sơn 2021

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA HƯNG SƠN

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ THI QUY Y TAM BẢO NĂM 2021

Môn thi: LÝ THUYẾT GIÁO LÝ

Thời gian làm bài: 20 phút

 

Họ tên thí sinh:……………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: ……../…..../…….

Địa chỉ:………………………………………………………………………….

ĐỀ THI GỒM 20 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 20) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.

CÁC THÍ SINH ĐỌC KỸ CÁC CÂU HỎI DƯỚI ĐÂYKHOANH TRÒN ĐÁP ÁN ĐÚNG (A,B,C HOẶC D)

Câu 1: Tất Đạt Đa con của Vua và Hoàng hậu nào?

A. Vua Tịnh Phạn, Hoàng Hậu Ma Da
B. Vua Chiêm Thành, Chiêm Thành
C. Vua Tần Bà Sa La, Vi Đề Hy
D. Vua Ashoka, Maharani Devi

 

Câu 2: Tất Đạt Đa quê ở nước nào?

A. Nước Mỹ
B. Ấn Độ
C. Việt Nam
D. Nước Lào

 

Câu 3: Tất Đạt Đa đản sinh, Xuất gia ngày tháng nào?

A. 08/04; 08/02
B. 02/09; 19/05
C. 06/04; 08/01
D. 12/08/15/12

 

Câu 4: Tất Đạt Đa kết hôn với Công chúa nào?

A. Công chúa vua Trần Việt Nam
B. Công chúa Vua nước Lào
C. Công chúa Da Du Đà La
D. Công chúa nước Nhật Bản

 

Câu 5: Tất Đạt Đa có mấy người con tên là gì?

A. 3 con, Tên Tý, Sửu, Dần
B. 1 con, Trung
C. 1 con, La Hầu La
D. Không có con

 

Câu 6: Tất Đạt Đa tu Thành đạo, và nhập Niết Bàn (mất) ngày tháng nào?

A. 08/04; 15/12
B. 04/08; 08/02
C. 08/12; 15/02
D. 10/12; 15/12

 

Câu 7: Tất Đạt Đa tu giác ngộ thành Phật hiệu tên là gì?

A. Sa Di
B. A Di Đà
C. Chú Tiểu
D. Thích Ca Mâu Ni

 

Câu 8: Người khai sáng ra đạo Phật đầu tiên là ai?

A. Vua Tần Bà Sa La
B. Thích Ca Mâu Ni Phật
C. La Hầu La
D. Da Du Đà La

 

Câu 9: Tất Đạt Đa giác ngộ thành Phật dưới gốc cây gì?

A. Gốc cây nhãn chùa Hưng Sơn
B. Cây Đa chùa Song Quỳnh
C. Cây Bồ Đề
D. Hoa Lan

 

Câu 10: Tam Bảo là gì?

A. Là Ba ngôi bảo: Phật, Pháp, Tăng bảo.
B. Kinh, Luật, Luận
C. Phật, Khổng, Lão
D. Sinh, Lão, Tử

 

Câu 11: Quy Y Tam Bảo là gì?

A. Quay về nương tựa vào ba ngôi báu
B. Quay về nương tựa vào ta
C. Quay vào nương tựa vào tà đạo
D. Không quay về nương tựa ai

 

 

Câu 12: Phật Thích Ca Mâu Ni giảng bài pháp đầu tiên là gì?

A. Lịch sử Việt Nam
B. Tam Học
C. Tứ Diệu Đế (Bốn sự thật)
D. Khổ Tập đế

 

Câu 13: Tu là gì?

A. Làm các việc ác
B. Sửa tam nghiệp xấu thành tốt
C. Không làm gì
D. Ghét đời

 

Câu 14: Muốn thành Phật tử chính thức chúng sinh phải làm gì?

A. Quy Y Tam Bảo
B. Quy Y Tà đạo
C. Quy y thần cây
D. Quy ý thần gió

 

Câu 15: Giới đầu tiên trong Ngũ giới là gì?

A. Không nói dối
B. Không uống rượu
C. Không tà dâm
D. Không sát sinh

 

Câu 16: Giới “Không nói dối” là giới thứ mấy trong Ngũ giới?

A. Giới 1
B. Giới 4
C. Giới 2
D. Giới 5

 

Câu 17: Phật dạy các đệ tử nên làm gì?

A. Năng làm việc ác
B. Làm ít thiện
C. Làm ác hơn làm thiện
D. Năng làm các việc thiện

 

Câu 18: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ bao nhiêu tuổi?

A. 70 tuổi
B. 21 tuổi
C. 105 tuổi
D. 80 tuổi

 

Câu 19: Đức Phật mất thân Ngài được xử lý bằng cách táng nào?

A. Thủy táng
B. Điện táng
C. Hỏa táng
D. Địa táng

 

Câu 20: Tính Tướng của Tam Bảo là gì? (Theo Kinh Niết Bàn)

A. Thường, lạc
B. Ngã
C. Lạc, tịnh
D. Thường, Lạc, Ngã, Tịnh

 

***

Chú ý: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm!

***

2. Một số hình ảnh chụp từ đề thi lý thuyết và phát Điệp (Bằng) Quy Y Tam Bảo của Chùa Hưng Sơn năm 2021:

Bài viết khác