Một Số Văn khất Dùng Trong Dịp An Cư năm 2023

Một Số Văn khất Dùng Trong Dịp An Cư

*

1. Văn Bạch Khất

(Tại trai đường)

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch chư Tôn Hoà thượng, Thượng tọa, Đại Đức Tăng – Ni

Con Tỷ khiêu (Sa di):….

Có duyên sự xin khất thất nhật. Bạch đại Đức Tăng chứng minh cho.

2. Văn Đối Thú

(Tại nhà Tổ hoặc Tam Bảo)

Đại Đức nhất tâm niệm

Ngã Tỷ khiêu (Sa di):…..

Kim thụ thất nhật, pháp xuất giới ngoại, vị duyên sự cố, hoàn lai thử trung an cư. Bạch Đại đức chứng minh cho. (3 lần)

Thiện – nhĩ.

3. Văn Bạch Nhập Chúng

(Tại nhà Tổ)

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch chư Tôn Hoà thượng, Thượng tọa, Đại Đức Tăng – Ni

Con Tỷ khiêu (Sa di):….

Có duyên sự xin khất thất nhật ra ngoại giới. Nay con về giới nội, mọi việc nhất nhất xin tuỳ tòng chư Tăng. Kính bạch Đại đức Tăng chứng minh cho.

A di đà Phật.

4. Văn Bạch Tuỳ Hỷ

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch chư Tôn Hoà thượng, Thượng tọa, Đại Đức Tăng – Ni

Con Tỷ khiêu (Sa di):…

Có duyên sự xin tuỳ hỉ trung nhật

Bạch Đại đức Tăng chứng minh.

5. Văn Bạch An Cư

Đại Đức nhất tâm niệm ngã

Tỷ khiêu (Sa di):………Kim y …..Tăng Già Lam tiền (hậu) tam nguyệt hạ an cư, phòng xá phá tu trị cố. (3 lần)

Chú ý: Lần 3 thêm câu: Bạch đại Đức linh chi.

Thiện – nhĩ.

6. Văn Bạch Tự Tứ. Đại Đức chúng Tăng kim Nhật tự tứ.

Ngã tỷ  khiêu (Sa di):…..diệc tự tứ, nhược hữu kiến- văn -nghi – tội, nguyện Đại đức ai mẫn cố.

Ngự ngã ngã nhược kiến tội, đương như pháp sám hối. (3 lần)

Thiện – nhĩ.

7. Văn Bạch Rước Kiểng Thỉnh Chư Tăng Lên Chùa. Nam Mô A Di Đà Phật.

Kính bạch chư Tôn Hoà thượng, Thượng tọa, Đại Đức Tăng – Ni.

Hợp thời bố thí con xin chấp hiệu thỉnh chư  Tăng lên chùa (lên hành lễ)

 

***

Ảnh nhà Tổ Trường Hạ Chùa Bà Đá Hà Nội, 2023


Tin ảnh: Ban Biên Tập Phaphoc.com

 

Bài viết khác