Hưng Sơn Song Quỳnh Vững Vàng Báo Hiếu

*
Vu Lan là gì?
Báo Hiếu cần nhớ

Tăng đã hạ về
Phật tử vui mừng
Cùng nhau tổ chức
Vu Lan Báo hiếu
Cùng nhau phát tâm
cúng dường đàn tràng
Hương, hoa, quả, thực
Thuốc, nến, đèn, nước

Như Phật tử Diềm

Phật tử Song Quỳnh
Phật tử Bích Loan
Phật tử Ngọc Nga
Phật tử Vũ Lan
Phật tử Đặng Hoa
Phật tử Phan Hùng
Hà Phương Hà Thành
Viên Lan Phật tử

La Mật Phật tử
Thi sĩ Viên Quang
Bá quan văn võ
Gần ra vô lượng
Trăng sao gió mát
Các vị tâm thành
cánh sớ tâu lên
Chư Phật thấu cả
Thỉnh tăng chú nguyện

 

Tất cả đại chúng 

Tưởng niệm tích xưa
Thích Ca giảng về
Vu Lan Báo Hiếu
Ở thành Vương Xá
Kỳ Đà viên trung
Truyện về Báo hiếu
Mục Liên cứu mẹ
Thanh Đề khổ qua

Hướng mong Phật tử
Trên khắp nhân gian
Tin theo lời Phật
Làm lành lánh dữ
Con Hiếu thảo hiền
Kính quý cha mẹ
Kính lễ Tổ tiên
Uống nước nhớ nguồn
Chung tay đoàn kết

Mỗi dịp Hè về
Nhộn nhịp Vu Lan
Tưởng niệm ân Phật
Đại Hiếu Kiền Liên
Muôn lớp chùa chiền
Ở mọi tư gia
Trong đó có Chùa
Song Quỳnh, Hưng Sơn
Tăng chúng đoàn kết

Hợp chúng nhân nhân
Chung tay thiết lập
Như ý Phật dạy
Báo Hiếu rất cần
Khấn nguyện cầu mong
Đời vô thường đúng
Sắc không thể chung
Không trong không ngoài
Tâm sáng cầu mong

Âm siêu, dương thái
Tình dữ vô tình
Đồng thành Phật đạo.
Mượn lời vài câu
Tri ân tất cả
Chúng ta một nhà
An cư giải thoát.

 

 


Song Quỳnh, 31.08.2023

Quảng Hợp,

Bài viết khác