Vu Lan Sáng Ngời Tâm Hiếu Đạo

(Vu Lan mùa Báo Hiếu tại gia, 2023)

*

Tín Chủ Minh Anh, Thành

Đức Anh cùng Đức Sang

Tâm thành theo lời Phật

Trong Kinh lễ Báo hiếu

Sắp lễ quả năm mầu

Cơm canh và vật thực

Phóng sinh, khao các quan

Cung thỉnh tăng chứng minh

(Ảnh: lễ Vu Lan tại gia đình Vũ Thành – Anh Minh, 2023)
Hồi hướng và nạp thụ

Khấn nguyện cho tiên tổ

Vãng sinh an lạc quốc

Còn song thân nội, ngoại

Họ hàng còn hiện hữu

Bình an việc hanh thông

Con cháu ngoan Hiếu thảo

Tinh tiến học hằng ngày

Theo gương sáng chư Tổ

Biết bố thí cúng dường

Đạo giác nên tinh tiến

Trên tầng cao Phật ngự

Có tiên tổ nương bóng

Hộ trì cho con cháu

Mỗi ngày đều niệm Phật

Nhớ pháp danh người cho

Đức Pháp chủ đệ tam

Như bùa thiên gia hộ

Hằng ngày ta làm thiện

Tinh tế tam nghiệp thông

Trăng sáng trên trời cao

Gia đình vui hạnh phúc

Nhân tiết Vu Lan về

Lưu mấy kiểu ảnh đê

Nhắc Phật trong lòng vậy

Đạo hiếu sáng vi tiên

Kính Phật Phật xuất hiện

Mong con hiền hiền luôn

Lắng nghe thấu Vu Lan

Tâm Hiếu là tâm Phật

Hạnh Hiếu là hạnh phật

Cha như Phật Thích Ca

Mẹ tựa hạnh Quán Âm

Làm con thường tôn kính

Báo hiếu trọn phúc đầy

Hai ngàn năm sáu bảy

Ấn tượng pháp thảnh thơi.

26.8.2023; Tài liệu tham khảo: 1. Kinh Vu Lan Báo Hiếu, Giáo hội PGVN; 2. Khoá lễ tại gianăm 2023; 3. Danh sách lễ Vu Lan 2023.

Bài: QH; Ảnh: Diệu Quý
Đăng: Phúc Trí

Bài viết khác