Có nên niệm danh hiệu Phật hay không

Kính thưa quý vị,

Ta có nên niệm danh hiệu, hay tạc tượng Phật hay Bồ tát Địa tạng hay không?

Theo Kinh Địa Tạng, xưa khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì mẹ mà dùng thần thông lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp (giảng) cho đại chúng để cứu mẫu thân. Giảng về vấn đề “pháp khổ pháp vui” (Việc xấu việc tốt).

Số người tới dự rất đông. Phật nói với đại chúng và Văn Thù Sư Lợi rằng: “nếu đời sau này có người nam hay người nữ hiền lành nào nghe thấy tên Bồ Tát Địa Tạng mà tán thán, chiêm lễ, niệm danh hiệu, cúng dàng, vẽ tranh, chạm khắc, sơn thếp hình tượng, thì người ấy được trăm lần sinh lên ở trong 33 cõi trời, không bao giờ phải đọa vào đường ác nữa”.

Đoạn trên rất hay, nói về nhân quả, gieo nhân xấu bị quả xấu ác. Nếu ai gieo nhân lành, làm việc thiện, tâm không tán loạn, quán chiếu thấy vạn sự tồn tại là do điều kiện tụ hay tán, thực thể vốn không tự tính cố định, ta không chấp nên ta tự tại trong mọi hoàn cảnh.
Ví như mình là con khi mẹ ốm mà không nề hà, chăm sóc mẹ, đó là tâm đại hiếu.
Ở đâu cũng cần tâm hiếu, con người hiếu đó làm gương.
Ngày nay, tôi cũng thấy nhiều người rất tin mà không phỉ báng, tin có cơ sở, họ còn phát nguyện làm theo.
Lời Phật không bao giờ sai. Tôi chỉ sợ mọi người ngờ, hiểu sai mà thôi.
Tôi tin nên tôi niệm “Nam mô Địa tạng vương bồ tát ma ha tát chứng minh”!
(Bật mí: Kinh thuyết từ chân tâm, Tâm Phật mà ra)
Một vài hình ảnh chứng minh phía dưới.

Quảng Hợp, 6.3.2019

Bài viết khác