Giáo hội PG Việt Nam góp ý Thông Tư không nên quản lý tiền công đức chùa

Phật giáo Việt Nam là một tổ chức Tôn giáo có tinh thần đoàn kết cao, chư Tăng và Phật tử hết mình nghiên cứu tìm ra lẽ phải góp ý cho Thông Tư của Bộ Tài Chính tốt hơn, với một mục đích không nhất trí văn bản quản lý thu chi tiền công đức nơi chùa. Vì tiền công đức mà Phật tử, người tín tâm đã cúng dường cho Tam Bảo để sinh sống và làm Phật sự, góp phần ổn định xã hội, phát triển đất nước.

Dưới đây là link Nguyên văn của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam góp ý Dự thảo Thông Tư về việc quản lý thu chi tiền công đức nơi chùa.

https://phatsuonline.com/trung-uong-ghpgvn-gop-y-ve-du-thao-thong-tu-bo-tai-chinh-lien-quan-den-quan-ly-thu-chi-tien-cong-duc/

 

 

Bài viết khác