PHÉP THỈNH CHUÔNG

(Cách thỉnh chuông Nghĩa trước khi cúng cháo buổi chiều tại các chùa trợ duyên các cô hồn hưởng pháp thực cháo no đủ vui vẻ, người nhân gian bình an)

 Giờ con xin thỉnh chuông này

 Tiếng vang thấu khắp mọi nơi xa gần

 Ai nghe thấy lòng trần nhẹ bẫng

 Đạo Bồ-Đề được chứng lên ngay.   

     (Rung lên 7 tiếng nhỏ đến to: o, o, o, o, o, o, o)

 

* Những loài khổ não xưa nay

Bao nhiêu nghiệp chướng từ rày sạch không

Các địa ngục đều cùng tan nát

Chúng-sinh đều giải thoát tiêu giao.    o

 

* Bước lên đường chính cùng nhau

 Thẳng về Cực Lạc ở lầu Liên-Hoa

Phá địa ngục chân ngôn

Án già ra đế da sa bà ha ( 3 lần )    o

 

* Những loài đọa làm ma quỷ đói

 Nguyện đời đời thoát khỏi trầm luân

Đều cùng chứng được chân thân

Tháng ngày hưởng thụ muôn phần yên vui.    O

 

* Loài súc sinh suốt đời chịu khổ

Sống đọa đày, chết đủ đắng cay

Cầu cho qua khỏi kiếp này

Đời sau giải thoát vẹn đầy phúc duyên.   o

 

* Cõi nhân gian muôn ngàn thảm họa

 Đã bao người vất vả lầm than

 Cầu cho ách nạn tiêu tan

 Xây nên thế giới hoàn toàn yên vui.   o

 

* Loài Tu-La suốt đời mang giận

 Đã gây thành bao trận chiến tranh

Cầu cho đổi giận làm lành

Để thiên hạ được Thái-bình thảnh thơi.    o

 

* Cảnh Thiên-Giới là nơi sung sướng

 Nguyện đời đời hưng vượng mãi lên.

Chúng-sinh nào có phúc duyên

 Mai sau đến được như nguyền tới nơi.   o

 

* Nam Mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lư Giá Na Phật. (o).

* Nam Mô Viên Mãn Báo Thân Lư Xá Na Phật. (o)

* Nam Mô Thiên Bách Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. (o)

* Nam Mô Tây phương Cực Lạc Thế Giới  A Di Đà Phật. (o)

* Nam Mô Đông phương Giáo chủ Dược sư Lưu ly Quang vương Phật (o)

* Nam mô Đương lai Hạ sinh Di lặc Tôn Phật (o)

* Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (o).

* Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát. (o).

* Nam Mô Đại Bi Quán Thế âm Bồ tát. (o)

* Nam Mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. (o)

* Nam Mô Nhật quang biến chiếu Bồ Tát . (o).

* Nam Mô Nguyệt quang biến chiếu Bồ Tát . (o)

* Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ . (o).

 

Phật (o) Pháp (o) hưng (o) long (o) chúng (o) sinh (o) giải (o) thoát (o) (Đoạn này hồi dồn 8 tiếng chuông từ to đến nhỏ).

(thỉnh lần 1, lần 2, lần 3 thì đọc tiếp)

 

Con đã về nương tựa chư Phật,

Nguyện cả cho sinh vật mọi loài,

Hiểu rành đạo lớn không hai,

Chân tâm mở  rộng tuyệt vời thanh cao. (o)

 

Con đã được nương vào chính pháp,

Nguyện cả cho ức vạn chúng sinh,

Hiểu thông nghĩa lý chân kinh,

Mở mang trí tuệ như hình biển khơi (o)

 

Con đã về nương ngôi Tăng bảo,

Nguyện cho cả sáu đạo chúng sinh,

Trí hoà lý hợp tinh minh,

Không gì trở ngại hoàn thành công phu (o)

 

Cúi mong chư Phật Thánh hiền

Con xin đem hết mọi duyên phúc này

Cầu cho con với muôn loài

Đều cùng thành Phật con nay ơn nhờ (o)

***

Ghi chú: + (o) là tiếng chuông

+ Lần 1, lần 2 đều thỉnh: Giờ con xin thỉnh chuông này…..chúng (o) sinh (o) giải (o) thoát (o)

+ Lần 3: như lần 1,2 và thỉnh tiếp đến hết là xong.

Tổng 3 lần thỉnh là 108 tiếng chuông. Tiếng chuông giải thoát, nhắc chúng sinh bỏ mê hướng về chính niệm.

Bài viết khác