Trà Vinh: Thích Thiện Hoa Bậc Tổ Sáng Ngần Nước Non

Thiện Hoa Bậc Tổ Sáng Ngần Nước Non
(1918-1973)
Sáng ra ta nhớ Tổ sư
Thiện Hoa Trần tộc quê từ Trà Vinh
Cha Trần mẹ Nguyễn đinh linh
Bỗng lên bảy tuổi tâm tình xuất gia
Phước Hậu chùa sớm là nhà
Nhận ra cầu pháp Khánh Anh lẫy lừng
Tham cầu vấn đạo đã từng
Năm lên mười bảy Sa Di thụ mừng
Quyết tâm tu học không dừng
Hai mươi chín tuổi Hoàn Tuyên tỏ tường
Tham phương tu học thọ trường
Qua trường Báo Quốc, Lưỡng Xuyên chuyên cần
Giác ngộ hoằng pháp đương cần
Cùng Ngài Trí Tịnh tri ân mở trường
Phật Quang trường vun tình thương
Giảng kinh thuyết pháp đồng trường lương y
Phương tiện theo đại lương y
Ra nhiều tác phẩm ngọc vương nơi đời
Thí như Phật học ở đời
Cây thang giáo lý khuyên người không quên
Giúp cho giặc dốt vơi thêm
Soạn ra sách đánh vần O êm đềm
Góp phần đoàn kết nhân lên
Tâm từ bi rải sáng thêm đạo màu
Tham gia hoằng pháp đã lâu
Như là cỗ máy chạy lâu cũng mòn
Bảy ba năm vì nước non
Đổi thay thay đổi vẫn còn trong tâm
Pháp thân sừng sững diệu âm
Hai sáu tuổi đạo hoà đồng năm lăm
Thân giả biến chuyển quanh năm
Dệt lên dải pháp sáng ngần nước non.

A Di Đà Phật
10.11.2023
Tác giả: TS Thích Quảng Hợp

 

Bài viết khác