Khoa Mông Sơn

 

KHOA MÔNG SƠN ( PHIÊN ÂM THAM KHẢO ):

Cử tán: chiên đàn khải ngạn lô nhiệt minh hương Da du tử mẫu lưỡng vô ương, hỏa nội đắc thanh lương chí tâm kim tướng nhất chú biến thập phương
Nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát (3l).

Ngưỡng lao đại chúng nhất khẩu đồng âm tán dương Tam Bảo :
– Khể thủ quy y Đại giác tôn, vô thượng năng nhân quán kiến chúng sinh thụ khổ tân, hạ đâu suất thiên hoàng cung giáng chất, Tuyết lĩnh tu hành, thước sào đỉnh tam tằng điệp, lục tải dư xuân. Nhược nhân quy y phật, bất đọa trầm luân, cô hồn quy y Phật bất đọa trầm luân.

– Khể thủ quy y Pháp tam thừa, bối diệp linh văn. A Nan kết tập đại tạng kinh, cú cú siêu thăng, Hoa Nghiêm áo điển, diệu pháp liên kinh, kim quang minh, tâm địa quán, Phật báo ân kinh, Nhược nhân quy y pháp, bất đoạ hà sa, cô hồn quy y pháp bất đọa hà sa .

– Khể thủ quy y lục hòa Tăng, các hiển thần thông, tam tạng tây thiên, khứ thủ kinh, thập vạn dư trình Chí công đạm cáp, La thập thôn trâm, Kiều trần như, Tân đầu lư, thập đại cao tăng, Nhược nhân quy y tăng, bất đọa bàng sinh, cô hồn quy y tăng bất đọa bàng sinh .

– Khể thủ quy y Phật Pháp Tăng Tam bảo từ tôn. Cấp cô trưởng giả mãi kì viên, bá mãn kim tiền, Thiện tài đồng tử, ngũ thập tam sam, siêu sinh tử, độ cô hồn, tảo đắc siêu sinh, nhược nhân quy y Phật, Pháp, Tăng Tam bảo, bất đọa A tỳ. Cô hồn quy y Phật Pháp Tăng Tam bảo bất đọa A tỳ.

– Pháp chủ xướng:
ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba,
Dục miễn luân hồi khổ, cấp cấp niệm Di đà.
Nam mô A di đà Phật.

– Tiên pháp chủ xướng tán, thứ đại chúng hòa:
Sam lễ thường trụ Phật đà gia.
Sam lễ thường trụ Đạt ma gia.
Sam lễ thường trụ Tăng già gia.
Tả xướng:
Nhất chú chiên đàn hương, cử khởi biến thập phương, Thỉnh sư đăng bảo tọa, thuyết pháp lợi minh dương.
Pháp chủ xướng:
Đốt.
*Sơn tăng đáo thử phi tầm thường, đặc lai thử địa kiến đàn tràng, pháp cổ tam thông đăng bảo tọa, đồng thuyết vân hòa pháp nhất tràng.
+) Tả hữu đồng tán thuận hướng:
– Hoàng kim bá địa kiến đàn tràng, mã não san hô hổ phách tường,
– Bạch ngọc tu di tứ thiên hạ, lưỡng luân nhật nguyệt bát kim cương,
– Tam thiên thế giới chân châu xế, thất bảo lâu đài bích ngọc trang,
– Hoa tạng trùng trùng hương hải thủy, nhân thiên vi nhiễu pháp trung vương.
+) Hữu xướng :
Hàng phục ma lực oán, trừ kết tận vô dư,
Lư đỉnh kích kiền trùy, tỷ khiêu văn đương tập,
Chư hữu văn pháp nhân, độ lưu sinh tử hải,
Văn thử diệu pháp âm, tất giai vân lai tập.
Nam mô vân lai tập bồ tát ma ha tát (3b).
+) Pháp chủ xướng:
Pháp tượng hưng long, đạo tràng khai trương,
Nột tăng đáo thử, phi tỷ tầm thường.
*) Pháp chủ thượng tòa đại chúng đồng tán:
Phật thân sung mãn ư thế giới, phả hiện nhất thiết quân sinh tiền, tùy duyên phó cản mỹ bất chu, nhi hằng xứ thử Bồ Đề tọa ( Đăng chính vị ).
Nam mô đăng bảo tọa bồ tát ma ha tát.(3b).
+) Tả xướng: Tịnh pháp giới chân ngôn .
+) Pháp chủ – Kết ấn : án lam, án lam sa hạ (3b).
+) Hữu xướng: Gia trì hoa mễ chân ngôn:
+) Pháp chủ – Kết ấn : án tán tư la phổ di á hồng
+) Tả xướng: Gia trì linh chử chân ngôn:
+) Pháp chủ xướng – Kết ấn: án tán tư la tát đát á hồng
+) Pháp chủ đọc to:
Ngã kim trấn linh trử, thanh biến thập phương xứ,
Vô lượng trư thánh hiền, tất giai văn lai tập:
ă Tả thủ chấp trì thất bảo đa, hồng âm chấn động ư tây vực .
ă Hữu thủ chấp trì hằng ma trử, uy thế lợi trọng, bát vạn tứ thiên cân, tồi toái thiên vũ, phi thiên ma (Quyến thuộc), phổ thí hồi quang phản chiếu nhi cát ngưỡng, tức đang bát đát đinh đế dị thu, đàn chỉ tảo đãng ma oán tâm.
+) Hữu xướng: Tịnh tam nghiệp chân ngôn.
+) Pháp chủ – Kết ấn : án chú lư chú lư, giá la thú sa bà ha (3b).
+) Tả xướng: Thỉnh Phật chân ngôn.
+) Pháp chủ – Kết ấn: án sa la sa la, lạc gia tất đế sa bà ha (3b).
+) Tả xướng: Lễ Phật chân ngôn.
+) Pháp chủ – Kết ấn: án già ma la gia sa bà ha (3b).
– Cử tán:
Chí tâm tín lễ: Phật đà gia, lưỡng túc tôn, tam giác viên, vạn đức cụ thiên nhân (á), điều ngự sư ( án á hồng), phàm thánh đại từ phụ, tòng chân giới, đằng ưng chất, bi hóa phổ, thụ cùng tam tế thời, hoành biến thập phương xứ, chấn pháp lôi, minh pháp cổ, quảng diễn ( á), quyền thực giáo ( án á hồng), đại khai phương tiện, nhược quy y năng tiêu diệt, tiêu diệt địa ngục khổ.

Chí tâm tín lễ Đạt ma gia, ly dục tôn bảo tạng thu, ngọc hàm trữ, kết tập ( á), ư Tây vực (án á hồng), phiên dịch truyền Đông độ, Tổ sư hoằng- hiền triết phán, thành chương sớ, tam thừa phân đốn tiệm, ngũ giáo định tông thú, quỷ thần khâm long thiên hộ đạo mê (á), tiêu nguyệt chỉ (án á hồng), trừ nhiệt chân cam lộ, nhược quy y năng tiêu diệt, tiêu diệt ngã quỷ khổ.

Chí tâm tín lễ Tăng già gia, chúng trung tôn ngũ đức sư, lục hòa lữ lợi sinh ( á) , vi sự nghiệp (án á hồng), hoằng pháp thị gia vụ, tỵ hưu trần thường yến tọa tịch tĩnh sứ , giá thân phục mao y , sung phục thái tân vi, bát hàng long tích giải hổ, pháp đăng (á ) thường biến chiếu (án á hồng). Tổ ấn tương truyền phó nhược quy y năng tiêu diệt tiêu diệt bàng sinh khổ.
+) Pháp chủ xướng:
Gia trì ngũ phật quan tu di đỉnh thượng an.
+) Đại chúng đồng tán:
Khể thủ quy y tô tất đế, đầu diện đỉnh lễ thất câu chi Ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, duy nguyện từ bi thùy gia hộ.
Nam mô tát đá nẫm tam diểu tam bồ đà câu chi nẫm đát diệt tha , án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha (3 biến).
+) Đại chúng đồng tán:
Đại từ đại bi mẫn chúng sinh ,
Đại hỷ đại xả tế hàm thức,
Tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm,
Chúng đẳng chí tâm quy mệnh lễ.

*) Đông phương thế giới A Sơ Phật, án ma ni hồng. Kỳ thân thanh sắc án á hồng. Phóng quang minh hồng hồng án ma ni hồng. Thủ ấn chấp trì Hàng ma chử, án ma ni hồng. Chúng đẳng chí tâm, án á hồng. Xưng tán lễ hồng hồng, án ma ni hồng. Nguyện ngã Phật từ bi tác chứng minh.

*) Nam phương thế giới Bảo Tướng Phật, án á hồng. Kì thân xích sắc, án á hồng. Phóng quang minh hồng hồng , án ma ni hồng. Thủ án chấp trì Ma ni bảo, án ma ni hồng. Chúng đẳng chí tâm án á hồng. Xưng tán lễ hồng hồng, án ma ni hồng. Nguyện ngã Phật từ bi tác chứng minh.

*) Tây phương thế giới Di Đà Phật, án ma ni hồng. Kì thân bạch sắc, án á hồng. Phóng quang minh hồng hồng, án ma ni hồng. Thủ ấn chấp trì Diệu liên hoa, án ma ni hồng. Chúng đẳng chí tâm án á hồng. Xưng tán lễ hồng hồng, an ma ni hồng. Nguyện ngã Phật từ bi tác chứng minh.

*) Bắc phương thế giới Thành Tựu Phật, án ma ni hồng. Kỳ thân hắc sắc, án á hồng. Phóng quang minh hồng hồng, án ma ni hồng. Thủ ấn chấp trì Luân tương giao, án ma ni hồng. Chúng đẳng chí tâm, án á hồng. Xưng tán lễ hồng hồng, án ma ni hồng. Nguyện ngã Phật từ bi tác chứng minh.

*) Trung ương thế giới Tỳ Lư Phật, án ma ni hồng. Kì thân hoàng sắc, án á hồng. Phóng quang minh hồng hồng, án ma ni hồng. Thủ ấn chấp trì Thiên Phật luân, án ma ni hồng. Chúng đẳng chí tâm, án á hồng. Xưng tán lễ hồng hồng, án ma ni hồng. Nguyện ngã Phật từ bi tác chứng minh.
n Cử niêm hương thỉnh:
Nam mô Tam giới sư- Tứ sinh phụ- Sa bà giáo chủ Thích Ca Mâu Ni Phật .
Nam mô Cực lạc giới Tây phương giáo chủ tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật .
Nam mô Bổ đà sơn Lưu ly giới tầm thanh cứu khổ Quán Thế Âm Bồ Tát .
Nam mô Thiết vi sơn gian Diệm Ma La Giới u Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Quảng đa văn tối đệ nhất Khải giáo lợi sinh A Nan Đà Tôn Giả .
+) Pháp chủ: Lục tự đại minh vương, công đức bất khả lượng, hiện tiền thanh tịnh chúng, dị khẩu cộng tuyên dương.
+) Tụng: án ma ni bát minh hồng (niệm bách biến).
+) Đại chúng đồng tán, lục tự chú:
– Vô cấu, vô nhiễm thân bạch sắc.
– Đỉnh đới vô lượng thọ tôn phật.
– Dĩ đại ai mẫn thị chúng sinh,
– Nguyện tứ từ bi thùy gia hộ.
1. án giả ngũ Phật, cập ngũ trí – án á hồng. Ma giả đại bi độ hữu tình Hồng hồng án ma ni hồng.
2. Ni giả xuất sinh an lạc quốc – án á hồng. Bát giả bất nhiễm nhất thiết hành Hồng hồng án ma ni hồng.
3. Minh giả năng cứu tam đồ khổ- án á hồng. Hồng giả hàng phục ư tam hữu Hồng án ma ni hồng.
4. án tự tức thị thánh minh vương – án á hồng. Ma tự đông phương bất động tôn Hồng hồng án ma ni hồng.
5. Ni tự nam phương Bảo thắng Phật – án á hồng. Bát tự Tây phương vô lượng thọ. Hồng hồng án ma ni hồng.
6. Minh tự hữu ý Thành tựu Phật – án á hồng. Hồng tự hóa hiện trì kim cương. Hồng hồng án ma ni hồng.
7. án năng phổ hóa chư thiên chúng – án á hồng. Ma năng quảng độ ư nhân gian. Hồng án ma ni hồng.
8. Ni năng cứu thoát tu la thú – án á hồng. Bát năng thiện lơi bàng sinh khổ. Hồng hồng án ma ni hồng.
9. Minh năng ngã quỷ đắc bão mãn – án á hồng. Hồng năng thước phá địa ngục ngôn. Hồng hồng án ma ni hồng.
*) Lục tự đại thánh thần chú lực.
Lượng đẳng hà sa bất tư nghì.
Nhược nhân y pháp thụ trì giả.
Năng mãn thập chủng ba la mật.
án ma ni bát minh hồng (9b).
+) Pháp chủ xướng:
Trí tuệ hoằng thâm đại biện tài, đoan cư ba thượng tuyệt trần ai, tường quang thước phá thiên sinh bệnh. Cam lộ năng trừ vạn kiếp tai. Thúy liễu phất khai kim thé giới, hồng liên dũng xuất ngọc lâu đài, ngã kim xưng tán vô cùng tận, nguyện hướng nhân gian ứng hiện lai.
+) Tả xướng: Điểm tịnh chân ngôn.
+) Pháp chủ xướng: án á mục cát vát la di ma nghênh tô rô tô rô sa ha (3b).
Nam mô thanh lương địa bồ tát Ma Ha Tát

Khể thủ nan tư chân pháp giới, vô lượng tam bảo chúng thánh hiền, ngã kim phổ thí tế quần sinh, nguyện tứ từ bi mật gia hộ.
Ngưỡng bạch tây phương hóa chủ, tịnh diệu từ tôn hiệu A Di Đà, cư cực lạc giới, độ nhân khải tứ thập bát nguyện. Tiếp vật khai thập lục quán môn, từ vân biến phú ư tam phiên, pháp vũ phổ chiêm ư sa giới. Thánh trung đại thánh, vương trung pháp vương, nguyện khai từ mẫn chi tâm, giáng phó kỳ đảo chi thỉnh. Pháp vương thánh tướng, nan khả xưng dương, thị dạ tức hữu Việt Nam Quốc (mỗ)…cư phụng Phật, chẩn tế phả thí kỳ phúc diên sinh (+, -) tiến bạt vong linh. Tín chủ (mỗ)…Đẳng…Xuyên vì (mỗ sự, cẩn dĩ kim nguyệt cát nhật kiến thiết đàn tràng, phụng hiến mông sơn thí thực, tế sinh pháp hành phả vì tổ lễ tông thân, tiên vong hậu hóa, cập tam đồ minh mịch, khổ sảng ngũ tính cô hồn, kỳ thiết tịnh diên dĩ phán chẩn tế, hồi hướng chân như thực tế, vô thượng Phật quả Bồ Đề, chúng sinh tận thoát ư phàm lung, hữu tình loại tế thành ư Phật đạo. Tam bảo hằng trụ vạn thiện lưu thông. Thuấn nhật đồng Phật nhật tăng huy, nguyện luân dữ pháp luân thường chuyển. tăng tục phụ mẫu, quá hiện tông thân, đồng trượng lương nhân câu đăng lạc giới. Cánh nguyện thân quy an dưỡng, cửu liên trì bạn nhậm tiêu giao, thức vãng tịnh bang bát đức thủy trung thân tẩy đãng. Quan âm tiếp dẫn Thế Chí lai nghênh, lễ Di Đà mãn nguyệt chi dung, thính khổ không quán hoa chi kệ. Hợp hội chúng đẳng, tiến thiện vô ngu, tục xả tông thân bảo thân hữu khánh, pháp giới hữu tình, đồng đăng giác ngạn, vi mãn thượng lương duyên. Niệm Thập phương tam thế Phật chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật (đánh mõ tụng).
Đại từ đại bi mẫn chúng sinh, đại hỷ đại xả tế hàm thức, tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm, chúng đẳng chí tâm quy mệnh lễ.
Nam Mô quy y Kim cương thượng sư, Quy y Phật, Quy y Pháp. Quy y Tăng. Ngã kim phát tâm Bất vi tự cầu Nhân thiên phúc báo, Thanh văn duyên giác. Nãi chí quyền thừa chư vị bồ tát. Duy y tối thượng thừa, phát Bồ Đề tâm, nguyện dữ Pháp giới chúng sinh nhất thời đồng đắc A Nốc Đa la Tam diểu tam Bồ Đề tâm.
Nam mô Quy y thập phương tận hư không giới Nhất thiết chư Phật.
Nam mô Quy y thập phương tận hư không giới Nhất thiết tôn Pháp.
Nam mô Quy y thập phương tận hư không giới Nhất thiết Hiền Thánh Tăng.
Nam mô Như Lai ứng cúng chính biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật, Thế tôn
Nam mô Thích Ca mâu ni Phật
Nam mô Kim cương bất hoại Phật.
Nam mô Bảo quang Phật.
Nam mô Long tôn vương Phật.
Nam mô Tinh tiến quân Phật.
Nam mô Tinh tiến hỷ Phật.
Nam mô Bảo hỏa Phật.
Nam mô Bảo nguyệt quang Phật.
Nam mô Hiện vô ngu Phật.
Nam mô Bảo nguyệt Phật.
Nam mô Vô cấu Phật.
Nam mô Ly cấu Phật.
Nam mô Dũng thí Phật.
Nam mô Thanh tịnh Phật.
Nam mô Thanh tịnh thí Phật.
Nam mô Sa lưu na Phật.
Nam mô Thủy thiên Phật.
Nam mô Kiên đức Phật.
Nam mô Chiên đàn công đức Phật.
Nam mô Vô lượng cúc quang Phật.
Nam mô Quang đức Phật.
Nam mô Vô ưu đức Phật.
Nam mô La na diên Phật.
Nam mô Công đức hoa Phật.
Nam mô Liên hoa quang du hý thần thông Phật.
Nam mô Tài công đức Phật.
Nam mô Đức niệm Phật.
Nam mô Thiện danh xưng công đức Phật.
Nam mô Hồng diễm đế tràng vương Phật.
Nam mô Thiện du bộ công đức Phật.
Nam mô Đấu chiến thắng Phật.
Nam mô Thiện du bộ Phật.
Nam mô Chu táp trang nghiêm công đức Phật.
Nam mô Bảo hoa du bộ Phật.
Nam mô Bảo liên hoa thiện trụ sa la thụ vương Phật.
Nam mô Pháp giới tạng thân A Di Đà Phật.
Như thị đẳng nhất thiết thế giới, chư Phật thế tôn, thường trụ tại thế, thị chư Thế tôn, đương từ niệm ngã, nhược ngã thử sinh, nhược ngã tiền sinh, tòng vô thủy sinh tử, dĩ lai sở tác chúng tội, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy hỷ, nhược tháp nhược Tăng, nhược tứ phương Tăng vật, nhược tự thủ, nhược giáo tha thủ, kiến thủ tùy hỷ, ngũ vô gián tội, nhược tự tác nhược giáo tha tác, kiến tác tùy hỷ, thập bất thiện đạo, nhược tự tác nhược giáo tha tác, kiến tác tùy hỷ, sở tác tội chướng, hoặc hữu phú tàng, hoặc bất phú tàng, ưng tọa địa ngục, ngã quỷ súc sinh, chư dư ác thú, biên địa hạ tiện, cập miệt lệ sa, như thị đẳng xứ, sở tác tội chướng, kim giai sám hối, kim chư Phật thế tôn, đương chứng tri ngã, đương ức niệm ngã, ngã phục ư chư Phật thế tôn tiền tác như thị ngôn, nhược ngã thử sinh, nhược ngã dư sinh, tằng hành bố thí, hoặc thủ tịnh giới, nãi chí thí dữ súc sinh, nhất đoàn chi thực, hoặc tu tịnh hạnh, sở hữu thiện căn, thành tựu chúng sinh sở hữu thiện căn, cập vô thượng trí sở hữu thiện căn, nhất thiết hợp tập, hiệu kế trù lượng, giai tất hồi hướng, a nốc đa la tam diểu tam Bồ Đề, như quá khứ vị lai hiện tại, chư Phật sở tác hồi hướng, ngã diệc như thị hồi hướng, chúng tội giai sám hối, chư phúc tận tùy hỷ, cập chư Phật công đức, nguyện thành vô thượng trí khứ lai hiện tại Phật ư chúng sinh tối thắng, vô lượng công đức hải, ngã kim quy mệnh lễ.
+ Pháp chủ xướng:
Tỳ lư giá la Phật, Nguyện lực chu pháp giới
Nhất thiết quốc độ trung, hằng chuyển vô thượng luân.
Khải cáo thập phương nhất thiết chư Phật, Bát nhã Bồ Tát, Kim Cương thiên đẳng, cập chư nghiệp đạo, vô lượng Thánh hiền, ngã kim Sa Môn, dĩ đại từ bi phụng Phật thần lực , triệu thỉnh thập phương, tận hư không giới, tam đồ địa ngục, chư ác thú trung, khoáng kiếp cơ hư, nhất thiết ngã quỷ, Diêm la chư ty, Thiên Tào, Địa phủ, nghiệp đạo minh quan, Bà La Môn tiên, cửu viễn tiên vong, đa sinh phụ mẫu, khoáng dã minh linh, nhất thiết oán kết, phụ ư tài mệnh, chủng chủng loại tộc, dị loại cô hồn, các cập quyến thuộc, thừa Như Lai lực, ư thử thời trung, quyết định giáng lâm, đắc thụ Như Lai, thượng diệu pháp vị, thanh tịnh cam lồ, ẩm thực sung túc, tư nhuận thân điền, phúc đức trí tuệ, phát Bồ Đề tâm, vĩnh ly tà hạnh, quy kính Tam Bảo, hành từ bi tâm, lợi ích hữu tình cầu vô thượng đạo, bất thụ luân hồi, chư ác khổ quả, thường sinh thiện gia, ly chư phố úy, thân tâm thanh tịnh, chứng vô thượng đạo.
–) Pháp chủ xướng:
Thập phương nhất thiết sái, chư Phật Bồ Tát chúng, vô lượng chư Thánh hiền, cập chư nghiệp đạo quan. Duy nguyện: Đại từ bi, giáng lâm chư pháp hội, tiếp thụ hương hoa đăng, vi diệu phận cúng dàng.

n Pháp chủ khai hoa kết ấn:
n Hồng- Tự- Dũng- Xuất ( hương- hoa- đăng- đồ- quả- nhạc) Thiên- Mẫu- Nhất- Diện- Tứ- Tý- Phóng- Quang- Minh( ấn phóng quang minh) Thượng- Nhị- Thủ- ấn- Trì- Diệu( hương- hoa- đăng- đồ- quả- nhạc) Hạ- Nhị- Thủ- ấn- Luân- Tương- Giao (hồng hồng án ma ni hồng) Hạt- Dị- Diệu( hương hoa đăng đồ quả nhạc) – Thiên- Mẫu- Cúng- Dàng- Phật- Nguyện- Ngã- Phật- Từ- Bi- Ai- Nạp- Thụ
n Nhân- Duyên- Tự- Tính- Sở- Xuất- Sinh. Sở- Hữu- Chủng- Chủng- Vi- Diệu
( hương- hoa- đăng- đồ- quả- nhạc). Phụng- Hiến- Thượng- Sư- Tam- Bảo- Tôn. Duy
Nguyện: Từ- Bi- Ai- Nạp- Thụ.
–) Pháp chủ bạch:
Ngã kim phụng hiến cam lồ thực, lượng đẳng tu di vô quá thượng, sắc hương mĩ vị biến hư không, Thượng sư Tam Bảo ai nạp thụ, Thứ cúng hiển mật hộ thần đẳng, Hậu cập pháp giới chư hữu tình, thụ dụng bão mãn sinh hoan duyệt, bình trừ ma ngại thí an ninh, kim tiêu thí chủ quyến thuộc đẳng, tiêu tai tập phúc thọ diên sinh, sở cầu như ý giai thành tựu, nhất thiết thời trung nguyện cát tường.
Nam mô phổ cúng dàng Bồ Tát Ma Ha Tát.( bắt ấn biến thực)
Hương hoa thỉnh: – Nhất tâm phụng thỉnh, tận hư không biến pháp giới, vi trần sái độ trung, chư phật pháp tăng, Kim Cương mật tích, Hộ Pháp thần vương, Thiên Long bát bộ, Bà la môn tiên chúng. Duy nguyện: Bất vi bản thệ lân mẫn hữu tình, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội-
Hương hoa thỉnh: – Nhất tâm phụng thỉnh: Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thệ bất thanh Phật, u minh giáo chủ , bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Duy nguyên: bất vi bản thệ lân mẫn hữu tình, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội-
Hương hoa thỉnh: – Nhất tâm phụng thỉnh: Pháp giới lục đạo, thập loại cô hồn, Diện nhiên đại sĩ, sở thống lĩnh giả, bệ lệ đa chúng, trần sa chủng loại, y thảo thụ mộc, lị mị võng lượng, trệ phách cô hồn, tự tha tiên vong, gia thân quyến thuộc đẳng chúng.
Duy nguyện: Thừa tam bảo chi diệu lực trượng bí mậtchi chân ngôn, thử dạ kim thời, lai lâm pháp hội- hương hoa thỉnh.

n Cái Văn: Diêm la thiên tử, thống lĩnh thập bát ngục chúa, ngưu đầu mã diện, điểu trủy ngư tư, thiệt xà thương nhân chi ý, các hàm từ mẫn chi tâm, chư Phật tử đẳng, kim thời pháp vương tọa hạ, hữu duyên hữu phận, hưu đắc huyên hoa, thố quá nam liệt tả ban, nữ biệt hữu hành, thính ngã nhất nhất tuyên dương, thụ kỳ pháp thực, phó điệp nhi hồi, chư Phật tử đẳng hưu đắc thô tâm đại đảm thính ngã đạo lai hữu đầu quỷ vô đầu quỷ, chiết thủ chiết cước quỷ, thai tiền sản hậu quỷ, huyết tinh hành thể, lị mị quỷ, vọng lượng quỷ, đảm đại khi nhân, trang lung quỷ, tác á quỷ, giai nhân chướng ngại tha nhân kim tắc thính ngã tuyên diễn đao binh kệ chân ngôn, tốc vãng Tây phương.

n Đại chúng đồng tán: Tu thiết trai duyên A nan nhân duyên khởi, Cứu khổ Quan Âm thị hiện Tiêu diện quỷ. Niệm Phật tuyên dương bí mật công đức lực bạt tế cô hồn lai thụ cam lộ vị.
– Cổ vãng minh quân phân cương sơ lập thế, thiết võ tu văn ái quốc ưu dân sự. Ngọc diệp kim chi sinh tử vô nhân thế. Duy nguyện kim tiêu lai thụ cam lộ vị.
– Bạch ốc công khanh, kinh thư nhân nghĩa lễ. Tuyển thí tràng khai, văn tề phúc bất chí. Hữu tính vô danh, vẫn mệnh thân khuynh thế, hữu cảm thần hồn lai thụ cam lộ vị.
– Mưu lược binh cơ định quốc an bang chí, chiến bắc chinh nam, thống tướng đô binh sĩ. Tiễu lỗ bình man, xả mệnh vong gia kế. Duy nguyện thần hồn lai thụ cam lộ vị.
– Đại thế thiên binh lỗ tại giang hà tử. Lão thiếu hiền ngu tận số tha hươnglý. Bất phục thủy thổ ngã tử cô hồn quỷ. Chuyên đẳng kim tiêu lai thụ cam lộ vị

– Uổng tử thành trung, táp táp bi phong khởi. Quỷ môn quan tiền khiếu khổ thanh động địa hữu chủ vô chủ thập loại cô hồn quỷ chuyên đẳng kim tiêu lai thụ cam lộ vị.
– Bát vạn hùng binh, lưỡng trận sầu vân khởi. Trấn cổ tam thanh. ngược đích tâm đảm toái, Sát khí đằng đằng kỳ hiệu giá thiên nhật. Đô thị chúng sinh, nghiệp chướng chiêu khiên tội.
– Trận bại thành đôi, tương lý vô đào tỵ. Biến địa hùng binh đội đội quân mã chụy. Kiếm kích đao thương, cung tiễn phân thân thể. Khổ tử cô hồn đặc lai cầu sám hối.
– Lạc trận thân vong tử tại sát tràng nội. Xa triển mã đạp, tiên huyết xuất khẩu tỵ. Cẩu duệ trư xà, hổ lang đoạt tranh khiết. Khổ tử cô hồn lai thụ cam lộ vị.
– Sinh tại Trung Quốc, tao lỗ tha hương địa. Hảo nam hảo nữ, dữ nhân vi nô tỳ lục thân bất kiến, tử tố tha hương quỷ. Chuyên đẳng kim tiêu lai thụ cam lộ vị.
– Phụ nam tử bắc, xa mã đô đãng tán. Ly quốc vong gia, thụ khổ vô hà hạn. Viễn ly gia nương hà nhật trùng tương kiến. Thủy lục cô hồn, đặc lai cầu truy tiến.
-Tuyệt mễ vô lương, ngã đắc hoang loạn khởi. Cường sĩ đặc lai, đả tử thôn đạm thiết. ác nghiệp lâm thân, đáo thử vô đóa tỵ. Ngã tử cô hồn đồng thụ cam lộ vị.
-Lạp nguyệt đông thiên, lẫm liệt hàn phong khởi. Loạn tiễn nga mao, vũ tuyết thiên trung trụy. Viễn lộ hành nhân, thân thượng vô y tế. Đống tử cô hồn lai thụ cam lộ .
– Hổ dảo xà thương, thiên lôi tinh dịch lệ. Tường đảo ốc băng, đầu hà tinh tự ải. Hoạch tử cô hồn vô nhân truy tiến chí . Chuyên đẳng kim tiêu lai thụ cam lộ vị.
– Sát nhân phóng hỏa, thập ác vô đồ bối. Bất phạ vương pháp, giam tại lao ngục nội. Thai trượng đồ lưu, đao kiếm phân thân thể. Hoạnh tử cô hồn lai thụ cam lộ vị.
– Thập nguyệt hoài thai, Phụ mẫu ân nan báo. Hiếu thuận nhi nữ, trì trai tinh đới hiếu. Ngỗ nghịch oan gia, mẫu tử câu táng lạc. Thụ nạn cô hồn lai thụ cam lộ vị.
– Tọa thảo tam triêu, Thập nguyệt hoài thai mãn. Nhất nhật lâm bồn, vô nhân lai khán quản. Bão vô tâm can, thống như đao cát đoạn, sản nạn cô hồn lai thụ cam lộ vị.
– Mãi mại kinh thương, du đãng giang hồ nội. Xả mệnh tham tài, tử tố tha hương quỷ. Phao biệt gia nương, thê nhi hà tương hội. Khổ tử cô hồn lai thụ cam lộ vị.
– Giang hà hành thuyền thúc hốt tao phong lãng, Nghịch thủy trầm ba phiêu tại xa nan thượng. Thước thực nga san, thi thủ vô nhân táng, Lạc thủy cô hồn lai thụ cam lộ vị.
– Tử đệ lang quân, bất cố gia hoạt kế. Ca quản lâu đài, phùng tràng tu tác hý. Dạ túc hoa nhai, triêu xuyên liễu hạng lý. Du đãng cô hồn lai thụ cam lộ vị.
– Thế phát trừ tu, cầu sư đầu Phật tự. Quá giang sam thuyền, học đạo phi dung dị. Vị ngộ chân không, nan miễn vô thường tự. Duy nguyện giác linh tảo chứng vô sinh địa.

– Pháp sự khoa nghi, tiết thứ tương danh ký. Văn sớ sinh tràng, đà mã câu thành bị. Trà quả minh tài, pháp thực tinh đoàn sất. Cấp dữ cô hồn tảo sinh an lạc quốc.
– Đại thiện công viên, hồi hướng Bồ Đề. Ký đáp tạ long thiên không trung sinh hoan hỷ. Giáng đạo cát tường, tiêu tai tăng phúc tuệ ( sơn môn, thí chủ) hưng long. Vạn ban giai như ý.
– Trượng thử lương nhân, viên mãn công đức lực, Thụ tiến cô hồn cứu độ ly thử địa. Thừa Pháp công viên, diệt liễu vô biên tội. Quy khứ lai hề, đồng thụ Di đà ký.
ă Cử tán:
A Di Đà Phật, Quảng phát vô biên thệ. Quan kiến chúng sinh, khổ hải trường phiêu nịch. Nại hà lãng lý, tạo hạ thuyền nhất chích. Ban vận chúng sinh đồng phó liên hoa hội. Trên Kính thỉnh
Thập phương tận hư không pháp giới
Kim cương hộ pháp thần vương,
Thiên long bát bộ dẫn đường chúng sinh
Nhờ Địa Tạng U minh giáo chủ
Phóng hào quang cứu khổ độ mê
Từ bi bản nguyện lời thề
Chúng sinh độ tận Bồ đề chứng lên
Xin Đại thánh A nan tôn giả
Dẫn cô hồn sáu ngả chúng sinh
Mười phương thập loại hữu tình
Bảo nhau cùng đến nghe kinh kệ vàng

Cam lộ hiến hai hàng nam nữ
Lễ vật bày các thứ đầy mâm
Hôm nay thí chủ thành tâm
Thỉnh chư Hiền thánh giáng lâm đàn tràng

Nhờ pháp Phật tựa nương cửa Phật
Tụng chân ngôn bí mật tối linh
Cô hồn mười loại chúng sinh
Về đây hưởng thụ cơm canh cúng dàng

Không hoá có sẵn sàng chứng kiến
ít biến nhiều nhờ lượng pháp mầu
Cô hồn già trẻ cùng nhau
Hãy nghe sự tích trước sau mấy nhời

1 Thiết trai hội do đâu mà có
Lập đàn tràng bố thí vì đâu
Từ ngày Khánh Hỉ khởi đầu
Quan âm cứu khổ pháp mầu hiện ra
Tiêu diện quỷ ấy là Bồ tát
Hoá thân ra cứu thoát chúng sinh
Khuyên nên niệm Phật tụng kinh
Nhờ câu thần chú uy linh nhiệm mầu
Cô hồn đâu đấy tới mau
Thụ cam lộ vị còn đâu hơn này
Nhớ câu kinh kệ sau đây:

2 Những ai vua chúa xưa nay
Phân chia biên giới tháng ngày giữ nhau
Văn võ các bậc anh hào
Vì dân vì nước rằng ai giữ gìn
Cành vàng lá ngọc bao phen
Ngựa xe rong ruổi trận tiền tử sinh
Ai thay sống chết cho mình
Số chung hạn tận u minh rước mời
Cô hồn hỡi, cô hồn ơi
Thụ cam lộ vị đêm dài còn lâu

3 Những ai khanh tướng công hầu
Nhà cao cửa rộng, khuê lâu công trình
Kinh luân chất chứa bên mình
Chí nhân lễ nghĩa quyên sinh thi trường
Văn chương lỡ bước nhầm đường
Học tài thị phận nhỡ nhàng công danh
Thiệt mình riêng chịu đã đành
Khó khăn nhà cửa tan tành đôi nơi
Cô hồn hỡi cô hồn ơi
Thụ cam lộ vị cho đời nên thơ

4 Những ai mưu lược binh cơ
An bang định quốc cõi bờ chí cao
Đánh đông dẹp bắc anh hào
Tướng binh thống lĩnh ra vào trong tay
Tiễu trừ giặc cướp tan ngay
Quên nhà bỏ mạng, kế hay cứu đời
Cô hồn hỡi, cô hồn ơi
Thụ cam lộ vị của người cúng dâng

5 Những ai cậy thế binh hùng
Sa cơ thất thế, bên sông thiệt đời
Hiền ngu, già trẻ gái trai
Số cùng mệnh tận, quê người bơ vơ
Không quen đất nước bao giờ
Cho nên đói khát bến bờ là nơi
Cô hồn hỡi, cô hồn ơi
Thụ cam lộ vị, cho đời vinh quang

6 Những ai uổng tử trong thành
Gió mưa sấm chớp, hoành hành gớm ghê
Ma kêu quỷ rú bốn bề
Khóc than dậy đất, ủ ê oán hờn
Biết ai danh phận kém hơn
Thương thay mười loại cô hồn là ai
Cô hồn hỡi, cô hồn ơi
Thụ cam lộ vị người đời cúng dâng

7 Những ai binh tướng kinh hồn
Hai bên chinh chiến mưa tuôn mây sầu
ầm vang chiêng trống hồi lâu
Xé tan vỡ mật, khí hào bốc lên
Rợp trời cờ hiệu hai bên
Chúng sinh nghiệp chướng não phiền thở than
Trận tiền thành đống tro tàn
Tướng không chỗ trốn, nguy nan bỏ đời
Ngựa xe tên đạn bời bời
Đội binh tán loạn, khắp nơi tan tành
Lại còn gươm giáo vây quanh
Đạn tên bắn xé, thân hình đôi nơi
Khổ đau lắm cô hồn ơi
Hôm nay sám hối tội thời tan không

8 Sa vào trận địa nguy thay
Chiến trường bỏ mạng, ai hay thế nào
Xe đè ngựa xéo lộn nhào
Máu trôi thịt nát, chó vào tha xương
Đoạt mồi hổ đói đón đường
Tranh nhau cắn xé, thảm thương mạng người
Cô hồn hỡi, cô hồn ơi
Thụ cam lộ vị cho đời giải oan

9 Những ai sinh chốn vua quan
Trung tâm văn hoá, mải ham quê người
Trai lành gái tốt những ai
Bán làm tôi tớ cho người phương xa
Họ hàng tìm kiếm chẳng ra
Chết nơi đất khách xót xa ngậm ngùi
Cô hồn hỡi, cô hồn ơi
Thụ cam lộ vị ngọt bùi mới cam,

10 Những ai cha bắc, con nam
Ngựa xe tan vỡ, biết làm sao đây
Nhà tan, nước mất khổ thay
Đường đi cách trở, đắng cay muôn phần
Họ hàng thân thích xa gần
Biết ngày nào được quây quần gặp nhau
Cô hồn nay ở nơi đâu
Về đây truy tiến, nguyện cầu sạch trong

11 Tuyệt đường lương thực tay không
Lại còn chết đói ngoài đồng tha ma
Bị quân cướp giật không tha
Giết người cướp của cùng là tranh nhau
Thương thay ác nghiệp cơ cầu
Một khi đã đến tránh đâu tội trời
Cô hồn hỡi, cô hồn ơi
Thụ cam lộ vị cho đời ung dung

12 Những ai đói khát lạnh lùng
Mùa đông tháng giá, hãi hùng gớm ghê
Tên rơi đạn lạc tứ bề
Đầy trời mưa tuyết đi về khó khăn
áo quần che chẳng kín thân
Rét run cầm cập, tử thần đến nơi
Cô hồn hỡi cô hồn ơi
Thụ cam lộ vị cho đời ấm no

13 Những ai rắn cắn hổ vồ
Cơ hàn dịch lệ, cơ đồ nát tan
Tường xiêu nhà đổ ngập tràn
Trôi sông thắt cổ chết oan đầy đường
Ai người thân thích xót thương
Gọi là cúng tiến nắm xương rã rời
Cô hồn hỡi cô hồn ơi
Thụ cam lộ vị thảnh thơi lắm mà

14 Những ai cướp của đốt nhà
Lại còn sát hại chẳng tha mạng người
Kẻ nay hung ác nhất đời
Phép vua luật nước, chẳng coi ra gì
Bắt giam vào ngục một khi
Gậy roi đánh đập thân thì nát tan
Lại còn mổ bụng moi gan
Để đền tội ác hết van lạy trời
Cô hồn hỡi, cô hồn ơi
Thụ cam lộ vị cho đời tỉnh ra

15 Những ai hiếu thuận mẹ cha
Cưu mang chín tháng khó mà báo ơn
Công lao dưỡng dục ân cần
Đền ơn đáp nghĩa, được phần nào chăng
Oan gia ngỗ nghịch hung hăng
Rồi ra mệnh táng biết đằng nào đi
Một mai về cõi âm ty
Tội kia phúc nọ biết gì đúng sai
Cô hồn hỡi cô hồn ơi
Thụ cam lộ vị, cho đời thanh cao

16 Những ai mang nặng đẻ đau
Lâm bồn một sớm, ai nào chăm nom
Tấm thân sinh nở gầy còm
Đau như dao cắt sớm hôm hãi hùng
Sinh không tử lại hoàn không
Thương thay số phận mỏng manh một đời
Cô hồn hỡi, cô hồn ơi
Thụ cam lộ vị cho đời dài lâu

17 Những ai buôn quán bán cầu
Sông Ngô, bể Sở biết đâu là nhà,
Tham tài bỏ mạng phương xa
Hồn đường phách xá biết là cậy ai
Vợ con vái đất kêu trời
Cũng đành vĩnh biệt ngậm ngùi mà thôi
Cô hồn hỡi, cô hồn ơi
Thụ cam lộ vị tuyệt vời thơm ngon

18 Những ai sông nước đi về
Lênh đênh sóng gió thuyền bè ngả nghiêng
Đắm chìm trôi dạt một phen
Còn đâu xuôi ngược xuống lên nữa mà
Xác trôi chim mổ quạ tha
Thương thay chôn cất biết là cậy ai
Cô hồn hỡi, cô hồn ơi
Thụ cam lộ vị tuyệt vời cao sang

19 Những ai là kẻ lang thang
Cửa nhà chẳng đoái xóm làng chẳng trông
Sinh nhai nghề nghiệp cũng không
Vui chơi ca hát lầu hồng sớm khuya
Xóm đào ngõ hạnh đi về
Đêm trường mù mịt say mê nói cười
Bơ vơ góc bể chân trời
Bạn bè du đãng biết người là ai
Cô hồn hỡi, cô hồn ơi
Thụ cam lộ vị, tuyệt vời biết bao

20 Đường của Pháp chủ
Những ai cạo bỏ tóc râu
Tìm Thầy tu học đạo mầu từ bi
Dù phải gặp gian nguy hiểm trở
Vẫn một lòng quyết chí theo Thầy
Chân không chưa ngộ lý hay
Vô thường hai chữ thoát ngay khổ mà
Nguyện giác linh Phật đà tiếp dẫn
Chứng vô sinh pháp nhẫn cao siêu
Khoa nghi diễn đạt mấy điều
Gọi là hồi hướng ít nhiều chúng sinh

21 Nay trai soạn lòng thành cúng tiễn
Cùng hương hoa phẩm vật kính dâng
Cầu cho vong giả siêu thăng
Phúc lưu tín chủ số hằng hà sa
Xin kính tạ các toà chư vị
Cùng thiên long hoan hỉ độ trì
Cát tường như ý từ bi
Nhân duyên công đức độ trì chứng minh
A di đà Phật chứng minh
Cùng thành Phật đạo, cùng sinh Liên đài
Nam mô vân lai tập bồ tát ma ha tát (3b)

Mãnh hỏa diệm diệm chiếu thiết thành.
Thiết thành lý diện nhiệt cô hồn.
Cô hồn nhược yếu sinh tịnh độ.
Thính tụng Hoa nghiêm tứ cú kinh.

Nhược nhân dục liễu tri.
Tam thế nhất thiết Phật.
Ưng quan Pháp giới tính.
Nhất thiết duy tâm tạo.
Phá địa ngục chân ngôn:
án già la đế gia sa bà ha. “ấn phá ngục”.
Phả triệu thỉnh chân ngôn (3b)
úm á hồng. úm á hồng. “ấn phả triệu thỉnh”
Nam mô bộ bộ đế lỵ già dị đa dị đát đá nga đá ra (3b)
úm tam đà la già đà bà ha. “ấn tam đà ”
Nam mô Đại phương quảng Phật Hoa nghiêm kinh.
Nam mô thường trụ thập phương Phật.
“úm ma ni hồng. ấn hoa nghiêm”
Nam mô thường trụ thập phương Pháp.
Nam mô thường trụ thập phương Tăng.
“Ấn văn Phật & Quan thế âm”
Nam mô Bản sư Thích ca mâu ni Phật.
Nam mô Đại bi Quan thế âm bồ Tát. “ấn địa tạng”
Nam mô Minh vương cứu khổ Địa tạng vương bồ tát.
Nam mô Khải giáo A nan đà tôn giả.
Nam mô quy y Phật. Quy y Pháp. Quy y Tăng. “ấn a nan”
Quy y Phật lưỡng túc tôn.
Quy y Pháp Ly dục tôn.
Quy y Tăng chúng chung tôn.
Quy y Phật bất lạc địa ngục.
Quy y Pháp bất lạc ngã quỷ.
Quy y Tăng bất lạc súc sinh.
Quy y Phật kính. Quy y Pháp kính. Quy y tăng kính.
Phật tử sở tạo chư ác nghiệp
Giai do vô thủy tham sân si. “úm á hồng”
Tam Bảo ấn.
Tòng thân khẩu ý chi sở sinh.
Nhất thiết ngã kim giai sám hối.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Tự tính chúng sinh thệ nguyện độ.
Tự tính phiền não thệ nguyện đoạn.
Tự tính Pháp môn thệ nguyện học.
Tự tính Phật đạo thệ nguyện thành.
Địa tạng diệt định nghiệp chân ngôn “ấn địa tạng”
án bát la mạt lân đà lãnh sa bà ha (3b)
Quan Âm diệt tội chướng chân ngôn. “ấn Quan Âm”
án a rô lặc kế sa bà ha (3b)
Khai yết hầu chân ngôn. “ấn Yết hầu”
án bộ bộ đế, dị già lị đá gị đát đá nga đá ra (3b)
Tam muội diệt chân ngôn.
án án tam đà la già đà sa bà ha.
Biến thực chân ngôn:
Nam mô tát phạ đát tha nga đá phạ rô chỉ đế án úm tam bạt ra, Tam bạt ra hồng (3b)
Thí camlồ chân ngôn.
Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra . Đát diệt tha án úm tô rô tô rô. Bát ra tô rô. Bát ra tô rô sa bà ha (3b)
Hương nhũ hải chân ngôn.
án Tông Tông Tông Tông Tông (3b)
Thủy luân quan chân ngôn.
Nam mô tam mãn đá một đà nẫm án tông (3b)
– Chư Phật tử đẳng. ngã kim vị nhữ xưng tán Như Lai cát tường danh hiệu. Năng linh nhữ đẳng vĩnh ly tam đồ bát nạn chi khổ, thường vi Như Lai chân tịnh Phật tử.
Nam mô Đa bảo Như Lai. “án án á hồng” “ ấn đa bảo”
– Chư Phật tử đẳng nhược văn đa bảo Như Lai. Danh hiệu năng ninh nhữ đẳng cụ túc tài bảo xứng ý sở tu thụ dụng vô tận.
Nam mô Bảo thắng Như Lai “ ấn bảo thắng, án á hồng”
– Chư Phật tử đẳng nhược văn Bảo thắng Như Lai danh hiệu. Năng linh nhữ đẳng, trần lao nghiệp hỏa tất giai tiêu diệt.
Nam mô Diệu sắc thân Như Lai. “ án á hồng, ấn diệu Pháp”
– Chư Phật tử đẳng nhược văn Diệu sắc thân Như Lai danh hiệu. Năng linh nhữ đẳng bất thụ xú lậu chư căn cụ túc, tướng hảo viên mãn. Thù thắng đoan nghiêm, thiên thượng nhân gian tối vi đệ nhất.
Nam mô Quảng bác thân Như Lai. “ ấn Quảng Bác thân”
– Chư Phật tử đẳng nhược văn Quảng bác thân Như Lai danh hiệu. Năng linh nhữ đẳng ngã quỷ trâm yết nghiệp hỏa đình thiêu thanh lương thông đạt sở thụ ẩm thực đắc cam lộ vị .
Nam mô Ly phố úy Như Lai. “án án á hồng, ấn phố úy”
– Chư Phật tử đẳng nhược văn Ly phố úy Như Lai danh hiệu. Năng linh nhữ đẳng thường đắc an lạc vĩnh ly kinh phố thanh tịnh khoái lạc.
Nam mô Cam lộ vương Như Lai. “ấn cam lộ”
– Chư Phật tử đẳng nhược văn Cam lộ vương Như Lai danh hiệu. Năng linh nhữ đẳng nhất trích cam lộ thủy. Năng trừ cơ khát tiêu đàn sái quán đỉnh môn tất linh hoạch an lạc.
Nam mô A Di Đà Như Lai. “ấn di đà”
– Chư Phật tử đẳng nhược văn A di đà Như Lai danh hiệu. Năng linh nhữ đẳng, vãng sinh Tây phương cực lạc tịnh độ, liên hoa hóa sinh, nhập bất thoái địa.
– Chư Phật tử đẳng thử thất Như Lai, dĩ thệ nguyện lực bạt tế chúng sinh, vĩnh ly phiền não. Thuyết tam đồ khổ. An ổn thường lạc. Nhất xưng kỳ danh. Thiên sinh ly khổ. Chứng vô thượng đạo. Thiên sinh ly khổ. Chứng vô thượng đạo. Thứ vị nhữ đẳng xưng tụng Pháp nhạc.
Nam mô Đại bát nhã ba la mật kinh.
Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bảo ảnh. Như lộ diệc như điện ưng tác như thị quán.
Nam mô Đại bảo tích kinh.
– Chư Pháp tòng duyên sinh- Duyên tận Pháp tức diệt. Ngã sư đại sa môn, thường tác như thị thuyết.
Nam mô Đại phương quảng Phật Hoa nghiêm kinh.

Nhược nhân dục liễu tri.
Tam thế nhất thiết Phật.
Ưng Quan Pháp giới tính.
Nhất thiết duy tâm tạo.
– Nam mô Đại niết bàn kinh.
Chư hành vô thường. Thị sinh diệt Pháp.
Sinh diệt diệt dĩ. Tịch diệt vi lạc.

Tứ thánh đế – khổ đế – tập đế – diệt đế – đạo đế.
Thập nhị nhân duyên. Vô minh duyên hành. Hành duyên thức . Thức duyên danh sắc. Danh sắc duyên lục nhập. Lục nhập duyên xúc. Xúc duyên thụ. Thụ duyên ái. ái duyên thủ. Thủ duyên hữu. Hữu duyên sinh. Sinh duyên lão tử. Ưu bi khổ não. Vô minh diệt. Tắc hành diệt. Hành diệt tắc thức diệt. Thức diệt tắc danh sắc diệt. Danh sắc diệt tắc lục nhập diệt. Lục nhập diệt tắc xúc diệt. Xúc diệt tắc thụ diệt. Thụ diệt tắc ái diệt. ái diệt tắc thủ diệt. Thủ diệt tắc hữu diệt. Hữu diệt tắc sinh diệt. Sinh diệt tắc lão tử. Ưu bi khổ não diệt.
– Lục ba la mật. Bố thí ba la mật. Trì giới ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật. Tinh tiến ba la mật. Thuyền định ba la mật. Trí tuệ ba la mật. Nhữ đẳng minh dương. Chư hữu tình ngô kim thứ nhữ cam lộ thực. Pháp thực gia trì biến thập phương. Linh nhữ nhất nhất giai báo mãn.

Pháp chủ phụng hương thủy thực xướng văn thứ đại chúng hòa.
* Nguyện chư Phật dĩ thần thông lực.
Gia trì lô trung thượng diệu hương.
Nguyện thử hương yên biến Pháp giới.
Phả thí quỷ chúng đắc giải thoát.

* Nguyện chư Phật dĩ thần thông lực.
Gia trì vu trung bát đức thủy.
Nguyện thử cam lộ biến Pháp giới.
Phả thí quỷ chúng đắc thanh lương.

* Nguyện chư Phật dĩ thần thông lực.
Gia trì hộc trung thượng diệu thực.
Nguyện thử trai thực biến Pháp giới.
Phả thí quỷ chúng đắc báo mãn.

Nhữ đẳng Phật tử chúng ngã kim thí nhữ cúng thử thực biến thập phương, nhất thiết Phật tử cộng, nguyện dĩ thử công đức, phả cập ư nhất thiết, thí thực dữ Phật tử, giai cộng thành Phật đạo.
Tả xướng: Thí vô gía thực chân ngôn : án mục lực năng sa bà ha (3b).
Hữu xướng: Phả cúng dàng chân ngôn: án án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật la hộc (3b)

Chư Phật tử đẳng tòng lai sở thụ, ẩm thực bão mãn huyết nhục tinh chiên huân tân sú uế, tuy phục thụ đắc, như thị ẩm thực, thí như độc dược, tổn hoại ư thân, đãn tăng khổ bản, trầm luân khổ hải, vô giải thoát thời, ngã kim y Như Lai giáo, tinh thành tịnh cúng, thiết thử vô già, chẩn tế pháp hội nhữ đẳng kim dạ, ngộ chư thắng sự, giới phẩm chiêm thân, ư quá khứ thế, quảng phụng chư Phật, thân cận thiện hữu, cúng dàng.
Tam Bảo do thử nhân duyên trị thiện tri thức, Phát Bồ Đề tâm, thệ nguyện thành Phật, bất cầu dư quả, tiên đắc đạo giả, đệ tương độ thoát, hựu nguyện nhữ đẳng, chú dạ hằng trụ, ủng hộ ư ngã, mãn ngã sở nguyện, dĩ thử thí thực, sở sinh công đức, phả tương hồi thí, Pháp giới hữu tình, đồng tương thử phúc, tận giai hồi thí, vô thượng Bồ Đề, nhất thiết chủng trí, vật chiêu dư quả, nguyện tốc thành Phật, hựu vi nhữ đẳng tương thử tịnh thực. Phân vi tam phận: Nhất thí thuỷ tộc, linh hoạch nhân không – Nhị thí mao quần linh hoạch Pháp tịch, tam thí tha phương bẩm thức đào hình tất linh sung túc, hoạch vô sinh nhẫn .
“ Bạch tuyên điệp”.
Tịnh cực quang thông đạt, tịch chiếu hàm hư không, khước lai quan thế gian, do như mộng trung sự, phần hương nhất chú cô hồn giám tri cụ hữu hộc thực điệp văn, cẩn đương tuyên độc : “Tuyên điệp tán thực hóa y”
Nại lạc phi tha vật.
Tung hoành tức thị trần.
Sơn hà cập đại địa.
Toàn lộ Pháp vương thân.
Thượng lai văn điệp tuyên độc dĩ kính kim ngân tiền khố dụng bằng hỏa hóa.

“Tán thực hóa y, niệm tâm kinh nhất biến”.
Chư Phật chính Pháp Bồ Tát Tăng.
Trực chí Bồ Đề ngã quy y.
Ngã kim tu chư thượng thiện căn.
Vi lợi hữu tình nguyện thành Phật

“ấn bát nhã + phụng tống”
Kim y mông sơn giáo .
Kiến thiết thử Pháp duyên.
Phả thí chư hữu tình.
Giai cộng thành Phật đạo.
Cử tán: Nam mô thoát khổ luân Bồ Tát ma ha tát (3b)
“Bệ lệ đa văn”:
Ngũ tính cô hồn bệ lệ đa.
Mạc giáo bình địa khởi phong ba.
Từ hàng phiếm nịch tu đáo ngạn.
Tẩy cước thượng thuyền hội dã ma.
Dĩ phát giác, vị phát giác, mạc luận phong đô tinh thái nhạc, tội vô khinh trọng tận quyên trừ, hà tu nhất nhất trọng vi sác. Dĩ kết chứng vị kết chứng, đả phá diêm quân bạn đài kính, từ phong tảo đãng chướng vân tiêu, vạn lý thanh thiên cô quýnh quýnh, Hưu hưu hưu cánh mạc tạo tội kết oan cừu, câu can hoàn tại diêm quân thủ, thiết mạc tòng tiền tái phạm câu.
– Tức kim thí thực viên mãn, công đức chu long nhữ đẳng cô hồn hướng thậm ma sứ. An thân lập mệnh. Dĩ sứ sứ tổng thành hoa tạng giới. Đường đường hà sứ bất tỳ lư.

– Ngưỡng bạch: Diện nhiên đại sĩ, thống lĩnh pháp giới cô hồn, các nhân phụ mẫu tông thân. Sư Tăng giác linh đẳng chúng, Cô hồn hàm tư lợi lạc. Hữu tình tận đắc siêu thăng. Thừa thử thiện lợi ngộ vô sinh. Hậu nhập tỳ lư chân thắng cảnh.
– Chính Pháp vị văn chi. Kim ngộ minh sư thoát khổ xuất luân hồi.
Cửu tán:
Nam mô sinh thiên giới Bồ Tát ma ha tát (3b)
– Ngưỡng bạch thiên địa tam giới. Cai la tứ phủ thần vương. Thiên tinh lãng giám nguyện tứ chinh tường.
– Hoàng đồ vĩnh cố. Thứ kỳ quốc giới long xương Phong điều vũ thuận, vạn dân yên. Đại địa chúng sinh chiêm lợi lạc.
– Thiên chân địa Thánh thủy chiết dương hiền, cai la tứ phủ mãn không huyền. Hộ pháp chúng chư thiên, kỳ phúc vô biên, phúc thọ vĩnh miên miên.
– Tam đàn thí chúng lục độ tề tu. Vô lậu quả viên cộng thành Phật đạo.

Sử thế giới như hư không dụ liên hoa bất trược thủy. Tâm thanh tịnh siêu ư bỉ. Khể thủ lễ vô thượng tôn.

Duy nguyện tam đồ khổ luân tức.
Tổng trừ nhiệt lão đắc thanh lương.
Giai phát vô thượng Bồ Đề tâm.
Đồng xuất ái hà đăng bỉ ngạn.
Nam mô diễm ma la giới, u minh giới. Mông sơn hải hội Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Quy y Phật. Quy y Pháp. Quy y Tăng. Quy y Tam Bảo dĩ kính.
– Thượng lai tu thiết. “Kỳ yên, tiến bạt” chẩn tế phả chiêm gia môn khang thái. Hợp quyến bình yên. “ Tử tôn, đạo tràng” Hưng thịnh phúc tuệ trang nghiêm công đức vô hạn thù thắng lương nhân. Tán chiêm sa giới. Hòa nam Thánh chúng.
Kệ vân: Thí thực công đức dĩ chu viên.
Cánh thính sơn Tăng chuyết khẩu ngôn.
Thiếu lĩnh thiên hoa tằng loạn trụy.
Long cung hải tạng trượng chân thuyên.
Cô hồn kim tiêu sinh tịnh độ.
Tu trai thí chủ bảo an nhiên.
Ngã kim thu nhập long cung khứ.
Hậu hữu nhân duyên tái phục tuyên.

Nam mô A Di Đà phật.

Bài viết khác