Nắng mai

Sớm ra nắng sớm chiếu thanh viên

Cỏ cây xanh mát mượt mắt thiền

Lắng lòng vui đạo trong câu chú

Tình đạo thênh thang đỡ nắng hiền

25.10.21

QH

Bài viết khác