MỘT NGÀY ĐẦU THÁNG Ý NGHĨA

Búp Sen
Búp sen con thắp trong lòng
Nhân duyên biểu hiện ra ngoài trông sang
Thày con áo vải nâu sòng
Khi thời búp đủ nở ra sen vàng
Đại Đức TS. Thích quảng Hợp, 5.5.2019

Quan Thế Âm  Bồ Tát
Búp sen người ngự trên đàng
Nhân duyên dẫn bước cho con sáng lòng
Con người trần, hiểu biết nông sâu
Thời cơ vận mệnh có quan thế âm dẫn đường.
TS. Hoàng Anh Tuấn 05/05/2019

Đăng: Phúc Trí

Bài viết khác