Cầu Mong

Ngày tháng hôm nay đẹp người qui

Nương theo giáo pháp độ muôn nơi

Thoát vòng sinh tử nhờ vô ngã

Hiển hiện trên đời thế mới vui

Song Quỳnh, 08.10.2020; Trụ Chùa SQ

Bài viết khác