Trên Đất Phật


Nhớ một lần năm trước

ta đặt chân đất Ấn

Lòng cảm động vấn vương

Nơi Thế Tôn xuất thế

Vì chúng sinh yêu thương

Một thời gian xa bẵng

Giờ người vẫn tấm gương

Con có chỗ y nương

Kính Phật trong muôn thuở

1.09.2021, 

QH

Bài viết khác