Bắc Ninh: Danh sách các Phật tử chùa Hưng Sơn

PHẬT TỬ  CHÙA HƯNG SƠN VIÊM XÁ, HÒA LONG, TP BẮC NINH

TỔ I

STT

Họ và Tên

Địa chỉ

PHẬT TỬ

1.     Nguyễn Thị Vườn 1924

2.     Ngô Thị Lịch 1927

3.     Nguyễn Thị Ba 1929

4.     Nguyễn Thị Chít 1935

5.     Ngô Thị Bạo 1935

6.     Nguyễn Thị Đường 1937

7.     Nguyễn Thị Chứ 1939

8.     Đặng Thị Thái 1938

9.     Ngô Thị Thế 1939 – Diệu Thời

10.                    Nguyễn Thị San 1943

11.                     Nguyễn Thị Sân

12.                    Ngô Thị Tiêu 1943

13.                    Nguyễn Thị Thành 1946

14.                    Nguyễn Thị Tý 1946

15.                    Nguyễn Thị Bình 1948

16.                    Nguyễn Thị Chử 1934

17.                    Đỗ Thị Can 1949

18.                    Nguyễn Thị Liễn 1949

19.                    Nguyễn Thị Quân 1949

20.                    Nguyễn Thị Vừng 1949

21.                    Nguyễn Thị Mấm 1949

22.                    Nguyễn Thị Thúy 1950

23.                    Nguyễn Thị Tâm 1950

24.                    Đặng Thị Vân 1950

25.                    Hoàng Thị Ninh 1952

26.                    Nguyễn Thị Hòa (Tộ)1954

27.                    Nguyễn Thị Lộ 1954

28.                    Nguyễn Thị Dung 1956

29.                    Nguyễn Thị Biên 1956

30.                    Nguyễn Thị Lành 1957

31.                    Nguyễn Thị Nhài 1957

32.                    Nguyễn Thị Dung 1958

33.                    Nguyễn Thị Quanh 1958

34.                    Nguyễn Thị Chắc 1958

35.                    Đặng Thị Chinh 1958

36.                    nguyễn Thị Chiên 1958

37.                    Nguyễn Thị Son 1959

38.                    Nguyễn Thị Bảy 1959

39.                    Nguyễn Thị Huệ 1959

40.                    Nguyễn Thị Hưởng ( Nhận) 1959

41.                    Nguyễn Thị Hòa (Long) 1960

42.                    Nguyễn Thị Dung 1960

43.                    Nguyễn Thị Thận 1960

44.                    Nguyễn Thị Thước 1961

45.                    Nguyễn Thị Sênh 1961

46.                    Nguyễn Thị Thơm 1960

47.                    Nguyễn Thị Lương ( Bình)

48.                    Nguyễn Thị Lương ( Học)

49.                    Nguyễn Thị Thêm 1962

50.                    Trần Thị Huy 1962

51.                    Nguyễn Thị Chanh 1962

52.                    Nguyễn Thị Cúc

53.                    Nguyễn Thị Sang ( Tài)

54.                    Nguyễn Thị Tới

55.                    Nguyễn Thị Nga

56.                     Nguyễn Thị Viết 1962

57.                     Nguyễn Thị Thiện

58.                     Nguyễn Thị Sang (Sở)

59.                    Nguyễn Thị Tâm (Vụ)

60.                    Nguyễn Thị Oanh ( Viên)

61.                    Nguyễn Thị Oanh ( Vang)

62.                     Nguyễn Thị Hương ( Khuê)

63.                    Nguyễn Thị Kiến

64.                     Nguyễn Thị Tòng

65.                    Nguyễn Thị Thềm

66.                    Nguyễn Thị Thi

67.                     Trần Thị Tiếp

68.                     Nguyễn Thị Luyến

69.                     Nguyễn Thị Sửa

70.                    Nguyễn Thị Tơm

71.                    Nguyễn Thị Thoa

72.                    Nguyễn Thị Hoa

73.                    Nguyễn Thị Loan

74.                     Nguyễn Thị Hòe

75.                     Nguyễn Thị Nhạn

 

 

Đội 1, Thôn Viêm Xá, xã Hòa Long, TP Bắc Ninh

TỔ II

STT

Họ và Tên

Địa chỉ

PHẬT TỬ

76.                    Ngô THị Khu – Vực

77.                    Nguyễn Thị Rõ – Thập

78.                     Nguyễn Thị Cúc – Hoa

79.                     Nguyễn Thị Thìn – Mậu

80.                     Nguyễn Thị Hiến

81.                     Nguyễn Thị Tài – Lâm

82.                    Nguyễn Thị Bốn – Vạn

83.                    Nguyễn Thị Thắng – Đắc

84.                    Nguyễn Thị Đượm

85.                    Nguyễn Thị Đính – Sinh

86.                    Nguyễn Thị La – Lê

87.                    Nguyễn Thị Lan – Tuệ

88.                     Nguyễn Thị Sinh – Linh

89.                    Nguyễn Thị Mùi – Mì

90.                    Nguyễn Thị Gái – Nguyên

91.                     Nguyễn Thị Kẹo – Tỉnh

92.                     Nguyễn Thị Tranh – Anh

93.                    Nguyễn Thị Ngọc – Vàng

94.                    Nguyễn Thị Tiếp – Diện

95.                    Nguyễn Thị Diệu – Thiện

96.                     Nguyễn Thị Đức – Ân

97.                    Nguyễn Thị Vừng 1953

98.                    Nguyễn Thị Việt 1951

99.                    Ngô Thị Hái 1953

100.               Nguyễn Thị Hồng

101.               Nguyễn Thị Chi 1953

102.               Nguyễn Thị Phóng 1954

103.               Nguyễn Thị Cổng 1954

104.               Nguyễn Thị Đinh 1954

105.               Nguyễn Thị Thú 1956

106.               Nguyễn Thị Hộ 1956

107.               Nguyễn Thị Ninh 2956

108.               Nguyễn Thị Sách  – Quang 1957

109.               Nguyễn Thị Đến 1957

110.               Đặng Thị Thủy 1957

111.               Nguyễn Thị Đường 1962

112.               Nguyễn Thị Tín 1957

113.               Nguyễn Thị Nhung 1958

114.               Nguyễn Thị Lanh 1958

115.               Nguyễn Thị Lý (A) 1958

116.               Nguyễn Thị Lý (B)

117.               Nguyễn Thị Nền

118.               Nguyễn Thị Liên

119.               Nguyễn Thị Chút

120.               Nguyễn Thị Nguyệt

121.               Nguyễn Thị Tương

122.               Nguyễn Thị Niềm

123.               Nguyễn Thị Thanh

124.               Nguyễn Thị Vạn 1959

125.               Nguyễn Thị Mì

126.               Nguyễn Thị Lợi

127.               Ngô Thị Dao

128.               Ngô Thị Tuyết – hiệu Diệu Trinh

129.               Nguyễn Thị Sang – 1957

130.               Nguyễn Thị Vi 1967

131.               Nguyễn Thị Hương 1967

132.               Ngô Thị Thái 1967

133.               Nguyễn Thị Luyến 1967

134.               Nguyễn Thị Nhung 1967

135.               Nguyễn Thị Phê 1965

136.               Nguyễn Thị Thúy 1965

137.                Nguyễn Thị Minh 1965

138.               Nguyễn Thị Thủy 1961

139.               Nguyễn Thị Thúy – Lộc

140.               Trần Thị Thoa

141.               Nguyễn Thị Vạn 1966

142.               Nguyễn Thị Dũng

143.               Nguyễn Thị Thủy 1962

144.               Nguyễn Thị Tiếp 1962

 

 

Đội 2, Thôn Viêm Xá, xã Hòa Long, TP Bắc Ninh

 

 

TỔ III

STT

Họ và Tên

Địa chỉ

PHẬT TỬ

1.     Nguyễn Thị Xe – Diệu Xá

2.     Trịnh Thị Sính – Tâm

3.     Nguyễn Thị Vĩnh – Phái

4.     Nguyễn Thị Nương – Hương

5.     Nguyễn Thị Trạch – Bạch

6.     Nguyễn Thị Diến – Tiến

7.     Nguyễn Thị Tưởng – Tương

8.     Nguyễn Thị Thuận – Tâm

9.     Ngô Thị Lâm – Bắc

10.                         Ngô Thị Tiêm – Hòa

11.                         Nguyễn Thị Nghĩa – Trọng

12.                         Nguyễn Thị Có – Cố

13.                         Nguyễn Thị Đồng – Đĩnh

14.                         Ngô Thị Xu – Tu

15.                         Nguyễn Thị Cầm – Cẩm

16.                          Nguyễn Thị Chung – Chinh

17.                         Nguyễn Thị Quy – Ly

18.                        Nguyễn Thị Gái – Phái

19.                         Nguyễn Thị Tơ – Tâm

20.                         Nguyễn Thị Bộ – Bắc

21.                         Cao Thu Tâm – Tư

22.                         Nguyễn Thị Síu – Lâm

23.                         Nguyễn Thị Dệt – Lụa

24.                         Nguyễn Thị Xuân – Luân

25.                         Nguyễn Thị Bốn – Năm

26.                         Nguyễn Thị Bích – Thích

27.                         Trần Thị Tâm – Tư

28.                         Nguyễn Thị Bài – Chí

29.                         Nguyễn Thị Hiền – Thiện

30.                         Nguyễn Thị Tải – Phái

31.                         Nguyễn Thị Trọng – Nghiêm (Tổ Phó)

32.                         Đặng Thị Thái – Bình

33.                         Ngô Thị Liên – Hoa

34.                         Ngô thị  Tư – Hội

35.                         Ngô Thị Hiểu – Luyện

36.                         Nguyễn Thị Cao –  Nguyên

37.                         Ngô Thị Khen – Khôi

38.                         Nguyễn Thị Út – Thương

39.                         Nguyễn Thị Quyến – Cúc (Tổ Trưởng)

40.                         Trịnh Thị Sơn – Hải

41.                         Trần Thị Thành – Kính

42.                         Nguyễn Thị Hải – Đăng

43.                         Nguyễn Thị Tùng – Tâm

44.                         Ngô Thị Dõi – Thủy

45.                         Nguyễn Thị Thắng – Thanh

46.                         Ngô Thị Hiền – Đức

47.                         Nguyễn Thị Nụ – Hồng

48.                         Nguyễn Thị Oanh – Thư

49.                         Nguyễn Thị Bạn – Khánh

50.                         Nguyễn Thị Hồng – Tươi

51.                          Nguyễn Thị Bơn – Bằng

52.                         Nguyễn Thị Cảnh – Tỉnh

53.                         Nguyễn Thị Thơm – Phức

54.                         Nguyễn Thị Vân – Ngân

55.                        Nguyễn Thị Sáng – Đạt

56.                         Nguyễn Thị Vượng – Hương

57.                         Nguyễn Thị Huyên – Hiên

58.                         Nguyễn Thị Sứ – Hồng

59.                         Nguyễn Thị Nhàn – Lan

60.                         Nguyễn Thị Mong – Mộng

61.                         Nguyễn Thị Liên – Hiếu

62.                         Nguyễn Thị Tường – Thưởng  

63.                        Nguyễn Thị  A

64.                        Nguyễn Thị Na

65.                        Nguyễn Thị Hồng

66.                        Nguyễn Thị Lan

67.                        Nguyễn Thị Phong

68.                         Nguyễn Thị Tưởng

69.                        Nguyễn Thị Tâm

70.                         Nguyễn Thị Hường

71.                         Nguyễn Thị Tập

72.                         Nguyễn Thị Tường

 

Đội 3, Thôn Viêm Xá, xã Hòa Long, TP Bắc Ninh

 

 

 

 

 

 TỔ IV

STT

Phật tử

Họ và Tên

1.     Trần Thị Phụng – Hiệu Diệu Thỉnh

2.     Ngô Thị họa –Hoa

3.     Nguyễn Thị Năm – Trăm

4.     Ngô Thị Thơ –Thi

5.     Ngô Thị Chục –Ngìn

6.     Nguyễn Thị Băc – Đông

7.     Nguyễn Thị Tạc –Lạc

8.     Nguyễn Thị  Thông – Minh

9.     Nguyễn Thị The – Lụa

10.         Nguyễn Thị Thảo – Hảo

11.         Nguyễn Thị Uyển –Quyên

12.         Nguyễn Thị Mì –Miến

13.         Nguyễn Thị Mật – Thiết

14.         Nguyễn Thị Dần –Mão

15.         Nguyễn Thị Vẻ — Vang

16.         Nguyễn Thị Giành—Oanh

17.         Nguyễn Thị Lơn –Lân

18.         Nguyễn Thị Mị — Mi

19.         Nguyễn Thị Chắc – Nhắc

20.         Nguyễn Thị Dẫn – Nhân

21.         Trần Thị Lịch – Thiệp

22.         Nguyễn Thị Phẩm –Chất

23.         Nguyễn Thị Loan – Phương

24.         Nguyễn Thị Điễm –Minh

25.         Nguyễn Thị Hả — Hà

26.         Nguyễn Thị Nếp – Như

27.         Nguyễn Thị Đủ — Chí

28.         Nguyễn Thị Sinh – Sôi

29.         Nguyễn Thị Lý – Ly

30.         Nguyễn Thị Dọc – Tướng

31.         Nguyễn Thị Hòa – Tính

32.         Nguyễn Thị Gái – Việt

33.         Nguyễn Thị Thái – Thuấn

34.         Nguyễn Thị Tỵ — Ý

35.         Nguyễn Thị Đồng – Tĩnh

36.         Nguyễn Thị Thanh A –Bạch

37.         Nguyễn Thị Thanh B – Bình

38.          Tống Thị Ninh – Kỳ

39.         Nguyễn Thị Hiền – Huy

40.         Nguyễn Thị Hải – Hậu

41.         Nguyễn Thị Lân –Liên

42.         Nguyễn Thị Luyến – Liên

43.         Lê Thị Sính –Chính

44.         Nguyễn Thị Ngát – Vị

45.         Nuyễn Thị Quế — Xuân

46.         Nguyễn Thị Chén – Hiền

47.         Nguyễn Thị Chanh – Lương

48.         Nguyễn Thị Yên – Tâm

49.         Nguyễn Thị Mùi – Châu

50.         Nguyễn Thị Bắc – Nam

51.         Nguyễn Thị Tình –Thương

52.         Nguyễn Thị Thao

53.         Nguyễn Thị Thông B

54.         Nguyễn Thị Lân –Mẫn

55.         Nguyễn Thị Hồng – Hà

56.         Nguyễn Thị Minh –Nhật

57.         Nguyễn Thị Chì –Chí

58.         Nguyễn Thị Yên – Ổn

59.         Nguyễn Thị Nhắc – Liên

60.         Nguyễn Thị Lơn – Linh

61.         Nguyễn Thị Tác – Dung

62.         Chu Thị Yên – Vui

63.         Nguyễn Thị Tủn –Tí

64.         Nguyễn Thị Lý – Ích

65.         Nguyễn Thị  Nơi – Qúy

66.         Nguyễn Thị Lan – Nhật

67.         Nguyễn Thị Tuyết – Liên

68.         Trần Thị Xuân –Quang

69.         Ngô Thị Niềm –Tin

70.         Ngô Thị Tuyên – Hiếu

71.         Nguyễn Thị Lan –Hướng

72.         Nguyễn Thị Sau – Tiến

73.         Nguyễn Thị Bát –Nguyệt

74.         Nguyễn Thị Gái – Dung

75.         Nguyễn Thị Huệ —

76.         Nguyễn Thị Phí – Nguyên

77.         Nguyễn Thị Hương – Mùi

78.         Trần Thị An – Liên

79.         Nguyễn Thị Liên –Lan

80.         Nguyễn Thị Dâu – Hiệu Diệu Huệ

81.          Ngô Thị Xuân  – Diệu Sang

82.          Nguyễn Thị Thảo – Diệu Hiểu (1969)

83.          Nguyễn Thị Liên – Diệu Hiền

84.         Nguyễn Thị Thắng – Diệu Duyên

85.         Nguyễn Thị Kỷ – Diệu Nguyên

86.         Nguyễn Thị Thảo B – Diệu Thịnh 1968

87.          Nguyễn Thị Huyền – Diệu Tính

88.          Nguyễn Thị Nội – Diệu Tuệ

89.         Nguyễn Thị Liên – Diệu Sen 49t

90.          Nguyễn Thị Xuân – Diệu Xuân 49 t

 

Địa chỉ Đội 4, Thôn Viêm Xá, xã Hòa Long, TP Bắc Ninh

TỔ V

STT

Họ và Tên

Địa chỉ

PHẬT TỬ

1.     Nguyễn Thị Ly – Long 

2.     Nguyễn Thị Khi – Kí

3.     Nguyễn Thị Mắm – Lẫm 

4.     Nguyễn Thị Chợ — Yên

5.     Nguyễn Thị Chất – Quất

6.     Nguyễn Thị Chi – Hy 

7.     Nguyễn Thị Bàn – Soạn

8.     Bùi Thị Hy – Lý

9.     Ngô Thị Chi – Thêm

10.         Ngô Thị Xí – Ký

11.         Nguyễn Thị Hởi – Hới

12.         Ngô Thị Cõn – Đại

13.         Ngô Thị Xú – An

14.         Nguyễn Thị Chắt – Chuyên

15.         Ngô Thị Hoan – Hoàn

16.         Ngô Thị Hành – Chấp

17.         Nguyễn Thị Cứ — Cư

18.         Nguyễn Thị Đắp –Thành

19.         Nguyễn Thị Thảo – Qủa

20.         Ngô Thị Bé – Quang

21.         Nguyễn Thị Xuân – Vân

22.         Nguyễn Thị Nhâm –Tuất

23.         Lê Thị Lán – Quán

24.         Nguyễn Thị Nghĩa –Lý

25.         Nguyễn Thị Bồng –Ban

26.         Nguyễn Thị Lâm –Tâm

27.         Nguyễn Thị Sáu –Sang

28.         Nguyễn Thị Lâm – Sâm

29.         Nguyễn Thị Đạc—Đoàn

30.         Trần Thị Chàng –An

31.         Nguyễn Thị Bệ — Bạn

32.         Ngô Thị Khoai –Khai

33.         Nguyễn Thị Tuấn – Tú

34.         Nguyễn Thị Tình

35.         Nguyễn Thị Phấn –Đấu

36.         Ngô Thị Ước – Mong

37.         Nguyễn Thị Gái – Xuân

38.         Nguyễn Thị Thảo –Bảo

39.         Nguyễn Thị Mùa – Đông

40.         Ngô Thị Thanh –Nhàn

41.         Phạm Thị Lan – Hoa

42.         Nguyễn Thị Dục –Dung

43.         Nguyễn Thị Luật – Liên

44.         Nguyễn Thị Hà – Từ

45.         Nguyễn Thị Khương – Thông

46.         Nguyễn Thị Dùng –

47.         Ngô Thị Sừ — Hân

48.         Nguyễn Thị Thi – Phu

49.         Nguyễn Thị Tiến – Tiền

50.         Nguyễn Thị Thơm

51.         Nguyễn Thị Thềm – Thanh

52.         Ngô Thị Bé – Thịnh

53.         Nguyễn Thị Phong –Nguyên

54.         Nguyễn Thị Vệ — Thuận

55.         Nguyễn Thị Phương – Bắc

56.          Nguyễn Thị Thông –Minh

57.         Nguyễn Thị Quảng –Đạt

58.         Nguyễn Thị Bắc—Vương

59.         Bùi Thị Viết –Vinh

60.         Ngô Thị Hạ — Hán

61.         Nguyễn Thị Sứ — Nhân

62.         Nguyễn Thị Nga –

63.         Nguyễn Thị Nhã – Nhiên

64.         Trịnh Thị Vượng – Thịnh

65.         Đặng Thị Lữ — Đức

66.         Nguyễn Thị Huệ –Khiết

67.         Nguyễn Thị Tâm – Tý

68.         Nguyễn Thị Chi—Ân

69.         Nguyễn Thị Khuê

70.         Nguyễn Thị Thức – Túy

71.         Nguyễn Thị Hải –Hái

72.          Nguyễn Thị Liên – Tiến

73.         Nguyễn Thị Duyên

74.         Nguyễn Thị Hà — Sông

75.         Ngyễn Thị Bắng – Bằng

76.         Nguyễn Thị Nguyên – Viên

77.         Nguyễn Thị Tính – Bản

78.          Nguyễn Thị Lan – Linh

79.          Nguyễn Thị Tủ – Thức

80.         Ngô Thị Hồng Sâm – D Thành 1969

81.         Nguyễn Thị Thành – D Thủy

82.         Nguyễn Thị Cúc – Diệu Chúc

83.         Nguyễn Thị Bảy – D Hoa

84.         Lê Minh Nguyệt – D Minh

85.          Ngô Thị Vừng – D Kim

86.         Nguyễn Thị Hải – D Trí

87.         Nguyễn Thị Nhiên – D Nga

88.          Nguyễn Thị Vân – D Thành

89.          Đặng Thị Xâm – 1970

90.          Nguyễn Thị Toàn – 1970

91.          Nguyễn Thị Lanh 1970

92.         Nguyễn Thị Bộ 1970

93.          Nguyễn Thị Lan 1971

94.          Nguyễn Thị Bắc 1971

95.          Nguyễn Thị Lợi 1971

96.          Nguyễn Thị Tính 1971

97.          Nguyễn Thị Dậu 1971

98.          Nguyễn Thị Liên (Tiến) 1971

 

Đội 5, Thôn Viêm Xá, xã Hòa Long, TP Bắc Ninh


TỔ VI

STT

Họ và Tên

Địa chỉ

PHẬT TỬ

1.     Nguyễn Thị Côn – Thất 

2.     Nguyễn Thị Viên – Đồng

3.     Nguyễn Thị Chấu – Hậu

4.     Nguyễn Thị Thu – Chi

5.     Ngô Thị Cành – Hồng

6.     Nguyễn Thị Hới – Cơi

7.     Nguyễn Thị Gái—Thái

8.     Ngô Thị Bẩy – Vạn

9.     Ngô Thị Tân –Tân

10.         Nguyễn Thị Thảo –

11.         Nguyễn Thị Bạ –Đa

12.         Nguyễn Thị Khuyên –Khom

13.         Nguyễn Thị Hót

14.         Nguyễn Thị Hiếu – Chung

15.         Nguyễn Thị Chí – Chinh

16.         Nguyễn Thị Thống – Thông

17.         Nguyễn Thị Kẻ — Hoa

18.         Nguyễn Thị Thao – Thế

19.         Nguyễn Thị Vịnh

20.         Nguyễn Thị Ty – Huy

21.         Nguyễn Thị Vân – Lai

22.         Ngô Thị Mậu – Tân

23.         Nguyễn Thị Lạc – Vui

24.         Ngô Thị Chiến – Chiễn

25.         Lê Thị Bé – Đô

26.         Nguyễn Thị Mới

27.         Hoàng Thị Hằng — Nga

28.         Nguyễn Thị Phường – Phương

29.         Nguyễn Thị Mua – Đông

30.         Nguyễn Thị Tin – Tuyên

31.         Trần Thị Tới—Nơi

32.         Nguyễn Thị Ninh– Chính

33.         Nguyễn Thị Gái – Thái

34.         Nguyễn Thị Lan – Lưu

35.         Nguyễn Thị Nhiệm -Thu

36.         Nguyễn Thị Mến – Ngoan

37.         Trần  Thị Thắng– Lợi

38.         Lê Thị Thái – Nguyên

39.         Nguyễn Thị Sáng—Bảo

40.         Nguyễn Thị Thịnh – Hưng

41.         Nguyễn Thị Đoàn –Cát

42.         Nguyễn Thị Hưởng – Khánh

43.         Nguyễn Thị Loan

44.          Trần Thị Vóc

45.         Ngô Thị Hoan – Mến

46.         Ngô Thị Hời  – Thắng

47.         Ngô Thị Lạc – Thường

48.         Nguyễn Thị Hài – Ngọc

49.         Nguyễn Thị Thức – Dân

50.         Ngô Thị Hán – Viên

51.         Nguyễn Thị Lũy –Lương;

52.          Ngô Thị An – Gian

53.          Đinh Thị Mơ – Khánh

54.         Nguyễn Thị Bình – Hào

55.         Nguyễn Thị Thoa  -Thuần

56.         Trần Thị Thạnh –Thịnh

57.         Nguyễn Thị Hồng – Hiên

58.         Nguyễn Thị Tiến – Toàn

59.         Nguyễn Thị Hồng – Loan

60.         Nguyễn Thị Thiêm –Đạo

61.         Nguyễn Thị Vạn –Hoa

62.         Nguyễn Thị Cúc –

63.         Ngô Thị Nghiêm – Chân

64.         Nguyễn Thị Sang –Hiếu

65.         Nguyễn Thị Chi –Thức

66.         Nguyễn Thị Bằng –Từ

67.         Đỗ Thị Thực –Bão

68.         Nguyễn Thị Thoa — Hoa

69.         Trịnh Thị Vịnh –Vinh

70.         Trần Thị Hà – An

71.         Ngô Thị Tín –Nhiệm

72.          Nguyễn Thị Điển– Hiền

73.         Nguyễn Thị Tậu – Trang

74.         Lý Thị Thảo – Phương

75.          Nguyễn Thị Lạc

76.         Nguyễn Thị Thu

77.         Trần Thị Quyên

78.          Nguyễn Thị Cơ

79.          Nguyễn Thị Mãi

80.          Nguyễn Thị Thu

81.          Nguyễn Thị Thanh

82.         Nguyễn Thị Nhàn

83.          Đặng Thị Tre

84.         Nguyễn Thị Cúc

85.          NGô Thị Vừng

86.          Ngô Thị Chè

87.          Nguyễn Thị Thịnh – Diệu Hưng

88.          Nguyễn Thị Hạnh

89.          Ngô Thị Tuyết

90.          Nguyễn Thị Thảo

91.          Nguyễn Thị Tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đội 6, Thôn Viêm Xá, xã Hòa Long, TP Bắc Ninh


TỔ 7

STT

Họ và Tên

Địa chỉ

PHẬT TỬ

145.                  Nguyễn Thị Hội – Hương (1932)

146.                  Nguyễn Thị Vinh – Quang

147.                 Nguyễn Thị Viên

148.                 Nguyễn Thị Mun – Minh

149.                 Nguyễn Thị Bông – Hồng

150.                  Nguyễn Thị Mười – Phương

151.                 Nguyễn Thị Tụ – Hội

152.                 Ngô Thị Hỷ – Hả

153.                  Ngô Thị Bằng – Cao

154.                  Nguyễn Thị Đông – Xuân

155.                 Nguyễn Thị Chỉnh – Nghiêm

156.                 Nguyễn Thị Nhự – Như

157.                  Nguyễn Thị Bơ – Ba

158.                  Nguyễn Thị Đáp – Đường

159.                  Nguyễn Thị Nếp – Thiện

160.                  Nguyễn Thị Lan – Lành

161.                  Nguyễn  Thị Thành – Tỉnh

162.                  Nguyễn Thị Trịnh – Trình

163.                  Nguyễn Thị Hòa – Nhã

164.                  Nguyễn Thị Nghi – Bi

165.                  Nguyễn Thị Viễn – Viên

166.                 Nguyễn Thị Sửu– Cửu

167.                 Nguyễn Thị Bầu – Bạn

168.                 Nguyễn Thị Vân – Dương

169.                 Ngô Thị Chung – Chính

170.                 Nguyễn Thị Hòa – Nhã

171.                 Nguyễn Thị Lợi – Lộc

172.                 Thân Thị Chiến – Miến

173.                 Nguyễn Thị Văn – Vũ

174.                 Nguyễn Thị Bằng – Sắc

175.                 Nguyễn Thị Điệp – Liên

176.                 Ngô Thị Yên – Phúc

177.                 Nguyễn Thị Dục – Thục

178.                 Đặng Thị Thanh – Nhàn

179.                 Nguyễn Thị Sang – Lưu

180.                 Nguyễn Thị Thanh

181.                 Nguyễn Thị Đúc – Kết

182.                 Nguyễn Thị Mý – Thương

183.                 Nguyễn Thị Hiệu – Đức

184.                 Nguyễn Thị Bến – Ước

185.                 Nguyễn Thị Hồng – Huyền

186.                 Nguyễn Thị Dao – Từ

187.                 Nguyễn Thị Dân – Giác

188.                 Nguyễn Thị Giá – Hiền

189.                 Nguyễn Thị Phước – Nguyệt

190.                 Nguyễn Thị Viện – Kiên

191.                 Ngô Thị Yên

192.                 Nguyễn Thị Hành – Cần

193.                 Nguyễn Thị Thắng

194.                 Nguyễn Thị Năm – Hòa

195.                 Nguyễn Thị Hoàn – Thiền

196.                 Nguyễn Thị Oanh – Hạnh

197.                 Nguyễn Thị Hòa – An

198.                 Nguyễn Thị Lụa – Nghiêm

199.                 Đặng Thị Dung – Hòa

200.                 Nguyễn Thị Hiền – Hòa

201.                 Nguyễn Thị Nhã – Nhẫn

202.                 Nguyễn Thị Gái – Lương

203.                 Nguyễn Thị Lanh – Liên

204.                 Đặng thị Hòa – Nhã

205.                  Ngô Thị Miên – Minh

206.                 Nguyễn Thị Gái[1] – Lai

207.                 Nguyễn Thị Nguyên – Như

208.                 Nguyễn Thị Được – Đào

209.                 Nguyễn Thị Cơ – Lợi

210.                 Nguyễn Thị Thể – Khế

211.                 Nguyễn Thị Hồng – Thông

212.                 Nguyễn Thị Hệ – Huế

213.                 Nguyễn Thị Hòe – Nhận

214.                 Nguyễn Thị Hòe – Tần

215.                 Ngô Thị Vinh – Hạnh

216.                 Nguyễn Thị Hòe – Nhàn

217.                 Nguyễn Thị Hòa – Thuận

218.                 Nguyễn Thị Khanh – Thanh

219.                 Nguyễn Thị Chuốt – Đào

220.                 Nguyễn Thị Chanh

221.                 Nguyễn Thị Hương;

222.                 Nguyễn Thị Nguyệt

223.                 Nguyễn Thị Phượng

224.                 Nguyễn Thị Phúc

225.                 Nguyễn Thị Hải[2] – HD Cát 58 t

226.                 Nguyễn Thị Hằng

Đội 7, Thôn Viêm Xá, xã Hòa Long, TP Bắc Ninh

 

[1] Bà Gái ĐT 01944.253.408

[2] Bà Hải Đội trưởng đội Quy 2010, ĐT 0985.463.661

25.11.2019, Phúc Trí

Bài viết khác